English
Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας Τμήμα Τελωνείων Λογότυπο Τμήματος Τελωνείων

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Ειδική Αναζήτηση             
Πληροφορίες για Επιχειρήσεις - Μετέλεγχος
ΕκτύπωσηΕκτύπωση
English
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Μετέλεγχος

1. Γιατί μετέλεγχος
Ο μετέλεγχος άρχισε να εφαρμόζεται συστηματικά στο Τμήμα Τελωνείων προενταξιακά και συνδεόταν τόσο με τις απαιτήσεις ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) όσο και με το ΘΗΣΕΑ, το ολοκληρωμένο μηχανογραφημένο σύστημα του Τμήματος Τελωνείων.

Με το ΘΗΣΕΑ επιτεύχθηκε ο εκσυγχρονισμός και η ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων τελωνειακών υπηρεσιών, ειδικότερα στο θέμα της απλούστευσης και επιτάχυνσης των διαδικασιών τελωνισμού εμπορευμάτων που επέφερε η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών διασαφήσεων. Παράλληλα όμως ο ΘΗΣΕΑΣ επέφερε αναπόφευκτα και την απλοποίηση και ελαχιστοποίηση των παραδοσιακών τελωνειακών ελέγχων πρώτης γραμμής, όπως για παράδειγμα τον έλεγχο των διασαφήσεων με όλα τα συνοδευτικά έγγραφα. Εξάλλου η μείωση των φυσικών ελέγχων κατά τη στιγμή της διακίνησης των εμπορευμάτων είναι μια σύγχρονη διεθνής πρακτική την οποία εφαρμόζουν και τα Τελωνεία των κρατών μελών της Ε.Ε.

Ως αντιστάθμισμα της ελαχιστοποίησης των παραδοσιακών αυτών ελέγχων πρώτης γραμμής δημιουργήθηκε ο Τομέας Mετελέγχου, ο οποίος ουσιαστικά μέσω των εκ των υστέρων και λογιστικών ελέγχων που πραγματοποιεί στη βάση της ανάλυσης κινδύνου σκοπό έχει να καλύψει τα οποιαδήποτε κενά και αδυναμίες ελέγχου που πιθανό να δημιουργούνται από τη μείωση των φυσικών ελέγχων. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ορθότητα και νομιμότητα των εμπορευομένων ως προς τις τελωνειακές τους υποχρεώσεις και κατ΄ επέκταση τα δημόσια έσοδα και οι ίδιοι πόροι της Κοινότητας.

2. Τι είναι ο μετέλεγχος
Μετέλεγχος είναι η μέθοδος των ελεγκτικών επαληθεύσεων (έλεγχοι εκ των υστέρων και λογιστικοί) που πραγματοποιούνται επί εμπορευμάτων που έχουν αποδεσμευτεί και απομακρυνθεί από το τελωνείο και αποσκοπεί στη διαπίστωση της ακρίβειας των στοιχείων που δηλώθηκαν, ούτως ώστε να επιβεβαιώνεται η ορθή εφαρμογή της τελωνειακής και άλλης νομοθεσίας και ειδικότερα ότι γίνεται ορθή καταβολή των δασμών, φόρων και άλλων επιβαρύνσεων και ότι τυγχάνουν εφαρμογής οι διάφορες απαγορευτικές και περιοριστικές διατάξεις.

Οι ελεγκτικές αυτές επαληθεύσεις καλύπτουν τα δυο πιο κάτω είδη ελέγχων:

 • τους εκ των υστέρων ελέγχους που γίνονται σε τελωνειακές διασαφήσεις προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές∙ και
 • τους λογιστικούς ελέγχους που γίνονται σε επιχειρήσεις και συνίστανται στην εξέταση λογιστικών βιβλίων και αρχείων των επιχειρήσεων, όπως επίσης και στην εξέταση της διοίκησης, οργάνωσης, εσωτερικών διαδικασιών και/ή εσωτερικών συστημάτων με σκοπό να ελεγχθεί τόσον η ακρίβεια των στοιχείων που δηλώθηκαν στις διασαφήσεις όσον και ο βαθμός τήρησης των τελωνειακών υποχρεώσεων της επιχείρησης και παράλληλα να εκτιμηθεί η αξιοπιστία της επιχείρησης στις συναλλαγές της με το τελωνείο όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις εξέτασης αιτημάτων χορήγησης ορισμένων αδειών απλούστευσης ή αδειών Εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων (ΕΟΦ).

Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται αυτεπάγγελτα ή εφόσον το ζητήσει ο διασαφιστής και διενεργούνται κατά κύριο λόγο στις εγκαταστάσεις των διασαφιστών, των εμπορευομένων και γενικά οποιουδήποτε προσώπου που, λόγω επαγγέλματος, έχει στην κατοχή του έγγραφα και στοιχεία που σχετίζονται με εισαγωγές και εξαγωγές εμπορευμάτων.

Ο μετέλεγχος περιλαμβάνει επίσης και τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων για επανόρθωση καταστάσεων με λάθη και ανακρίβειες σε διασαφήσεις στη βάση των νέων στοιχείων που εν τω μεταξύ έχουν διαπιστωθεί. Τέτοια μέτρα είναι για παράδειγμα η διαδικασία της ετοιμασίας και είσπραξης εκ των υστέρων βεβαιώσεων τελωνειακής και άλλης οφειλής.

3. Υποκείμενα σε εκ των υστέρων τελωνειακούς ελέγχους φυσικά και νομικά πρόσωπα
Σε εκ των υστέρων τελωνειακό έλεγχο υπόκεινται γενικά τα πιο κάτω φυσικά και νομικά πρόσωπα:

 • επιχειρήσεις που ασχολούνται με εισαγωγές ή/και εξαγωγές εμπορευμάτων∙
 • επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη μεταφορά στην Κύπρο κοινοτικών προϊόντων τα οποία υπόκεινται στην καταβολή φόρου κατανάλωσης (αυτοκίνητα, αλκοολούχα ποτά, αναψυκτικά κλπ)∙
 • επιχειρήσεις που λειτουργούν κάτω από οποιοδήποτε οικονομικό τελωνειακό καθεστώς και καθεστώς αναστολής όπως για παράδειγμα:
  • αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης και φορολογικές αποθήκες∙
  • καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή∙
  • καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή∙
  • μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο∙
  • προσωρινή εισαγωγή και απαλλαγές.
4. Δικαιώματα και υποχρεώσεις εμπορευομένων
Για διευκόλυνση αλλά και καλύτερη προετοιμασία των εμπορευομένων στους πιο πάνω εκ των υστέρων και λογιστικούς τελωνειακούς έλεγχους αναφέρονται τα πιο κάτω σημαντικά σε σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

4.1. Δικαιώματα
Οι υποκείμενοι σε μετέλεγχο έχουν το δικαίωμα:

 • να αντιπροσωπεύονται∙
 • να ζητούν αναθεώρηση των τελωνειακών αποφάσεων∙
 • να προσφεύγουν στο δικαστήριο για τελωνειακές αποφάσεις∙
 • να λαμβάνουν επαρκή τεκμηρίωση των τελωνειακών αποφάσεων∙
 • να υπάρχει τήρηση του απορρήτου των εμπιστευτικών πληροφοριών τους από το τελωνείο∙
 • να γνωρίζουν την ταυτότητα των λειτουργών που βρίσκονται στα υποστατικά τους για τη συγκεκριμένη έρευνα∙
 • να ζητούν από τις τελωνειακές αρχές πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας (παρέχονται δωρεάν).

4.2. Υποχρεώσεις
Οι υποκείμενοι σε μετέλεγχο έχουν την υποχρέωση
 • να υποβάλλουν διασαφήσεις και υπαγάγουν τα εμπορεύματά τους σε τελωνειακό καθεστώς∙
 • να φυλάσσουν τις διασαφήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα για επτά χρόνια∙
 • να τηρούν και να φυλάσσουν βιβλία και αρχεία∙
 • να παρέχουν πληροφορίες στο τελωνείο∙
 • να εγγραφούν στο Τελωνειακό Μητρώο∙
 • να επιτρέπουν την είσοδο των λειτουργών ελέγχου στην επιχείρησή τους και να διευκολύνουν τη δραστηριότητα ελέγχου∙
 • να απαντούν σε ερωτήσεις που μπορεί να τίθενται σε αυτούς από εξουσιοδοτημένο λειτουργό ελέγχου.No documents found


Αρχή σελίδας

© 2006 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Τελωνείων
Αρχική Σελίδα | Δήλωση Προσβασιμότητας | Αποποίηση | Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων