Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Για σκοπούς του κειμένου, η μεταφορά σωρού θεωρείται η διεθνής μεταφορά ανθρώπινων λειψάνων από το κράτος αναχώρησης στο κράτος προορισμού.

Το κράτος αναχώρησης είναι αυτό από το οποίο ξεκίνησε η μεταφορά, στην περίπτωση των εκταφιασμένων λειψάνων, είναι εκείνο στο οποίο έγινε η ταφή.

Το κράτος προορισμού είναι εκείνο στο οποίο η σωρός πρόκειται να ταφεί ή να αποτεφρωθεί μετά τη μεταφορά.

Τα παραπάνω δεν ισχύουν για τη διεθνή μεταφορά στάχτης.

Η Πρεσβεία της χώρας καταγωγής του αποθανόντα πληροφορείται για τον θάνατο του υπηκόου της στο εξωτερικό και θα προσπαθήσει αμέσως να συλλέξει όσο γίνεται περισσότερες πληροφορίες για τον αποθανόντα και τις συνθήκες του θανάτου του.

Με τη συγκατάθεση των πλησιέστερων συγγενών, η Πρεσβεία θα βοηθήσει στη διαδικασία επαναπατρισμού της σορού και θα βοηθήσει στην εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστοποιητικών και των απαιτούμενων διεργασιών μέσω αδειοδοτουμένου γραφείου κηδειών.

Κάθε σωρός πρέπει, κατά τη μεταφορά, να συνοδεύεται από συγκεκριμένα έγγραφα, ως ακολούθως:

- Πρωτότυπο Πιστοποιητικό Θανάτου (εκδίδεται από Ιατρικό Λειτουργό της Αρμόδια Αρχής στη χώρα θανάτου, ο οποίος έχει διαπιστώσει το θάνατο).

- Πιστοποιητικό Αιτιών Θανάτου από Θανατικό Ανακριτή και Πιστοποιητικό Μεταφοράς Νεκρού στο εξωτερικό από τις Αστυνομικές Αρχές, στις περιπτώσεις όπου έχει απαιτηθεί νεκροτομή επί της σωρού.

*Κάποιες χώρες προορισμού, απαιτούν όπως τα πιο πάνω πιστοποιητικά γίνουν Apostille.

Το ενδεικτικό κόστος προετοιμασίας και συσκευασίας της σωρού, καθώς και της έκδοσης των απαραίτητων πιστοποιητικών ανέρχεται στα 1700 ευρώ περίπου.

Τα αεροπορικά έξοδα μεταφοράς δεν συμπεριλαμβάνονται. Τα έξοδα βαρύνουν τους συγγενείς του αποθανόντα.

Τελωνειακές διαδικασίες αναφορικά με την εισαγωγή/εξαγωγή σωρού αεροπορικώς

Εισαγωγή
Με την άφιξη του αεροσκάφους στην Κυπριακή Δημοκρατία η σωρός εκφορτώνεται σε αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης και αποδεσμεύεται με την προσκόμιση του διατακτικού παράδοσης και αεροπορικής φορτωτικής μετά από έγκριση των Υγειονομικών Υπηρεσιών.

Στην περίπτωση εισαγωγής σορού για εμπορικούς σκοπούς π.χ χρήση από Σχολή Ιατρικής, τότε επιβάλλεται υποβολή διασάφησης εισαγωγής.

Εξαγωγή
Η εξαγωγή σωρού από την Κυπριακή Δημοκρατία αεροπορικώς επιτρέπεται με την προσκόμιση της αεροπορικής φορτωτικής και την έγκριση των Υγειονομικών Υπηρεσιών (πιστοποιητικό θανάτου).











Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας