Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, με απόφαση του στην υπόθεση C-324/19, ακυρώνει τον δασμό αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2272 στις εισαγωγές ορισμένων σωλήνων από σίδηρο ή χάλυβα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Ο οριστικός δασμός που έχει καταβληθεί σύμφωνα με τον πιο πάνω κανονισμό, επιστρέφεται ή διαγράφεται σύμφωνα με την ισχύουσα τελωνειακή νομοθεσία. Σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 1(α) του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, ο φορέας που κατέβαλε τους δασμούς αυτούς μπορεί να ζητήσει την επιστροφή τους μόνον εφόσον δεν έχει παρέλθει η τριετής προθεσμία από την ημερομηνία κοινοποίησης της τελωνειακής οφειλής.

Οι ενδιαφερόμενοι εισαγωγείς καλούνται να υποβάλουν τα αιτήματα τους για επιστροφή του δασμού, εφόσον πληρούν το πιο πάνω κριτήριο.

Σχετικός είναι ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2272 που σας κοινοποιήθηκε με την εγκύκλιο του Τμήματος ANT (566) ημερομηνίας 29 Ιουλίου 2021.


No documents foundΕκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας