Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Οι εισαγωγές και εξαγωγές εμπορευμάτων από και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση διέπονται από σημαντικό αριθμό νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων που σχετίζονται με τα Τελωνεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βοηθήσει τους εξαγωγείς/εισαγωγείς να αντιληφθούν και εφαρμόζουν ορθά τις τελωνειακές διαδικασίες, απεφάσισε να δημιουργήσει μία διαδικτυακή πύλη με όλες τις σχετικές και πρακτικές πληροφορίες αναφορικά με τις εισαγωγές και τις εξαγωγές από και προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εν λόγω Πύλη έχει αναπτυχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των ΚΜ, των οργανωμένων εμπόρων και έχει σχεδιαστεί για τους επιχειρηματίες, οι οποίοι στα πλαίσια των εμπορικών τους δραστηριοτήτων συνεργάζονται με το Τελωνείο, όπως είναι οι μεταφορικές και ναυτιλιακές εταιρείες, οι εισαγωγείς και εξαγωγείς εμπορευμάτων.

Η Ευρωπαϊκή Τελωνειακή Διαδικτυακή Πύλη επικεντρώνεται στις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Τελωνειακού Κώδικα για την ασφάλεια και προστασία, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2009.

Οι περί ασφαλείας και προστασίας ρυθμίσεις του Ευρωπαϊκού Τελωνειακού Κώδικα αποτελούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο τον ακρογωνιαίο λίθο της τελωνειακής ασφάλειας σε επίπεδο Νομοθεσίας αλλά και σε επίπεδο διαδικασιών.

Εισάγονται τέσσερεις βασικές αλλαγές στο Τελωνειακό Κώδικα:

  • Οι εμπορευόμενοι υποχρεούνται να δίνουν στις τελωνειακές αρχές πληροφορίες αναφορικά με τα εμπορεύματα πριν την άφιξη ή την αναχώρηση τους από την ΕΕ.
  • Παραχωρούνται τελωνειακές διευκολύνσεις στους αξιόπιστους εμπορευόμενους.
  • Εισάγεται ένας ομοιόμορφος τρόπος επιλογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου για ελέγχους, υποστηριζόμενο από ηλεκτρονικά συστήματα για εμπορεύματα που μεταφέρονται εντός ή εκτός της επικράτειας της ΕΕ.
  • Εισάγεται μία ενιαία ευρωπαϊκή ηλεκτρονική βάση δεδομένων η οποία περιλαμβάνει όλους τους αριθμούς εγγραφής των Εξουσιοδοτημένων Οικονομικών Φορέων της ΕΕ.

Η διαδικτυακή πύλη βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://ec.europa.eu/ecip

Market Access Database: http://mkaccdb.eu.int

Export Helpdesk for Developing Countries: htpp://exporthelp.europa.eu

RSS:No documents found
Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας