Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Η Κοινοποίηση αυτή έχει σκοπό να ενημερώσει τους εξαγωγείς ότι για τη χορήγηση επιστροφής κατά την εξαγωγή ορισμένων προϊόντων στον τομέα των αυγών πρέπει να πληρούνται και οι ακόλουθοι ειδικοί όροι πέραν εκείνων που αναλύονται στον Κανονισμό 800/1999 (Συνοπτικός Οδηγός 1, Συνοπτικός Οδηγός 2 και Συνοπτικός Οδηγός 3).

1. Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή χορηγούνται για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού 3846/1987 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα από τον Κανονισμό 2091/2005.

2. Οι επιστροφές καταβάλλονται (Άρθρο 8, Κανονισμός 2771/1975) όταν παρέχεται απόδειξη ότι τα προϊόντα είναι:

  • κοινοτικής καταγωγής

ή στην περίπτωση μη κοινοτικών εμπορευμάτων που επανεξάγονται, (Άρθρο 8, Κανονισμός 2771/1975) όταν παρέχεται απόδειξη ότι:
  • τα εξαγόμενα προϊόντα είναι τα ίδια με αυτά που είχαν εισαχθεί και
  • είχαν καταβληθεί όλοι οι δασμοί κατά την εισαγωγή τους

Στις περιπτώσεις αυτές η επιστροφή αντιστοιχεί, για κάθε προϊόν, στον δασμό που έχει εισπραχθεί κατά την εισαγωγή, εάν ο δασμός αυτός είναι χαμηλότερος από την εφαρμοζόμενη επιστροφή. Εάν ο δασμός που έχει εισπραχθεί κατά την εισαγωγή είναι ψηλότερος από την εφαρμοζόμενη επιστροφή, το ποσό της επιστροφής ισούται με αυτό της εφαρμοζόμενης.No documents foundΕκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας