Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Σύµφωνα µε το άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο β) και παράγραφος 2 στοιχείο γ) του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ.800/1999 της Επιτροπής, οι εταιρείες εποπτείας που έχουν εγκριθεί από τα κράτη µέλη είναι εξουσιοδοτηµένες να εκδίδουν βεβαιώσεις που πιστοποιούν την εκφόρτωση και την εισαγωγή των γεωργικών προϊόντων, για τα οποία χορηγείται επιστροφή κατά την εξαγωγή σε τρίτη χώρα ή, τουλάχιστον, την άφιξη των εν λόγω προϊόντων στον προορισµό τους σε τρίτη χώρα.

Αρµόδια για την έγκριση και τον έλεγχο των εταιρειών εποπτείας είναι τα κράτη µέλη. Η έγκριση µιας εταιρείας εποπτείας από ένα κράτος µέλος ισχύει για όλα τα κράτη µέλη. Αυτό σηµαίνει ότι οι βεβαιώσεις που εκδίδονται από τις εγκεκριµένες εταιρείες ελέγχου µπορούν να χρησιµοποιούνται σε όλη την έκταση της Κοινότητας, όποιο και αν είναι το κράτος µέλος στο οποίο εδρεύει η εταιρεία εποπτείας.

Για την ενηµέρωση των κοινοτικών εξαγωγέων γεωργικών προϊόντων, η Επιτροπή δηµοσιεύει κατά διαστήµατα ενηµερωµένο κατάλογο όλων των εταιρειών εποπτείας που έχουν εγκριθεί από τα κράτη µέλη. Ο κατάλογος που παρατίθεται στο παράρτηµα ενηµερώθηκε την 1η Ιουλίου 2005.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εφιστούν την προσοχή των εξαγωγέων στα ακόλουθα σηµεία:

  • το γεγονός ότι µια εταιρεία εποπτείας περιλαµβάνεται στον κατάλογο δεν εγγυάται αυτόµατα ότι οι βεβαιώσεις που αυτή εκδίδει είναι αποδεκτές. Ενδέχεται να ζητηθούν συµπληρωµατικά αποδεικτικά στοιχεία·µπορεί επίσης να διαπιστωθεί, σε µεταγενέστερο στάδιο, ότι οι εκδοθείσες βεβαιώσεις δεν είναι ακριβείς·
  • µια εταιρεία µπορεί οποιαδήποτε στιγµή να απαλειφθεί από τον κατάλογο. Πριν δεσµευθεί έναντι κάποιας από τις εν λόγω εταιρείες, ο ενηµερωµένος εξαγωγέας θα πρέπει να εξακριβώνει από τις εθνικές αρχές αν η έγκρισή της εξακολουθεί να ισχύει·
  • για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις εν λόγω εταιρείες, οι εξαγωγείς µπορούν να απευθύνονται στις εθνικές αρχές που τις έχουν εγκρίνει.


Ο κατάλογος εταιρειών που εξειδικεύονται διεθνώς στον τομέα ελέγχου και της εποπτείας και που έχουν εγκριθεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους κανόνες του Παραρτήματος VI του Κανονισμού (ΕΚ) 800/1999 είναι :

ΔΑΝΙΑ
Baltic Control Ltd Εrhus
Sindalsvej 42 B
P.O. Box 2199
DK-8240 Risskov
Tel. (45) 86 21 62 11
Fax (45) 86 21 62 55
baltic@balticcontrol.com

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ICCS
International Commodity Control Services GmbH
Groίe Elbstraίe 145 a
D-22767 Hamburg
Tel. (49-40) 36 98 29 0
Fax (49-40) 36 98 29 20
team@iccshamburg.com

IPC Hormann GmbH (1)
Independent Product-Controlling
Ernst-August-Straίe 10
D-29664 Walsrode
Tel. (49-5161) 60 39 0
Fax (49-5161) 60 39 101
ipc@ipc-hormann.com

Argos Control Warenprόfung GmbH
Nantestrasse 30
D-13127 Berlin
Tel. (49-30) 283 05 73-0
Fax (49-283) 05 73-16
Allgemein@argoscontrol.de

ΙΣΠΑΝΙΑ
SGS Espaρola de Control SA (1)
C/Trespaderne, 29
Edificio Barajas I
(Bo del Aeropuerto)
E-28042 Madrid
Tel. (34) 913 13 80 00
Fax (34) 913 13 80 80
sgstecnos-spain@sgsgroup.com

Inspectorate Espaρola, SA
C/Estrecho de Mesina, 13
E-28042 Madrid
Tel. (34) 914 18 38 30
Fax (34) 914 18 38 01
certificacion@bsi-global.com

ΓΑΛΛΙΑ
SGS AGRI MIN
191 avenue Aristide-Briand
F-94237 Cachan Cedex
Tel. (33-1) 41 24 89 50
Fax (33-1) 41 24 89 9
Sgs.rouen.agridiv@sgs.com

Polcargo International Sp. z o.o.
ul. Henryka PoboΏnego 5
70-900 Szczecin
Tel. (48-91) 434 02 11
Fax (48-91) 488 20 36
www.polcargo.pl

SGS Polska Sp. z o.o.
ul. Bema 83
01-233 Warszawa
Tel. (48-22) 329 22 22
Fax (48-22) 329 22 20
www.sgs.com

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
SGS INSPECTION SERVICE OY
Sδrkiniementie 3
PO Box 128
FIN-00211 Helsinki
Tel. (358-9) 696 35 79
(358-9) 696 37 01
Fax (358-9) 692 46 73
e-mail contact: Pirjo.alhola@sgs.com

SICEA INTERNATIONAL
Anse Aubran
Avenue Gιrard Baudet
F-13110 Port de Bouc
Tel. (33-4) 42 35 04 60
Fax (33-4) 42 40 09 64
sicea.intl@wanadoo.fr

ΙΤΑΛΙΑ
SOCIETA SGS ITALIA SpA
Sede legale: Via Gasparre Gozzi 1/A
I-20129 Milano
Tel. (39-02) 73 931
Fax (39-02) 70 12 46 30
www.sgs.com

SOCIETA VIGLIENZONE ADRIATICA Spa
Sede legale: Via Varese n. 20
I-20121 Milano
Filiale: C. ne Piazza d'Armi, 130
I-48100 Ravenna
Tel. (39-0544) 42 22 40
Fax (39-0544) 42 23 20
controlli@viglienzoni.it

SOCIETA BOSSI&C. — TRANSITI Spa
Via D. Fiasella, n. 1
I-16121 Genova
Tel. (39-010) 57 16-1
Fax (39-010) 58 23 46
surveyor@bossi-transiti.it

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ
CONTROL UNION NEDERLAND
Jufferstraat, 9-15
Postbus 22074
3003 DB Rotterdam
Nederland
Tel. (31-10) 282 33 90
Fax (31-10) 412 39 67
netherlands@controlunion.com

SAYBOLT INTERNATIONAL BV
PO Box 151
3000 AD Rotterdam
Nederland
Tel. (31-10) 460 99 11
Fax (31-10) 435 36 00
www.saybolt.com

ΠΟΛΩΝΙΑ
J.S.Hamilton Sp. z o.o.
ul. Œwiκtojaρska 134
81-404 Gdynia
Tel. (48-58) 660 77 20/621 83 21
Fax (48-58) 660 77 21
www.hamilton.net.pl

OY LARS KROGIUS AB (1)
Temppelikatu 4 B
FIN-00100 Helsinki
Tel. (358-9) 47 43 11
Fax (358-9) 47 99 00
e-mail contact: average.finland@krogius.com
www.krogius.com

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
CONTROL UNION (Ireland) Ltd
6 Northern Road
Belfast Harbour Estate
Belfast BT3 9AL
Northern Ireland
United Kingdom
Tel. (44) 12 32 74 04 51
Fax (44) 12 32 74 02 72
info@cuireland.com

ITS Testing Services (UK) Ltd
Caleb Brett House
734 London Road
West Thurrock
Grays
Essex RM20 3NL
United Kingdom
Tel. (44) 17 08 68 02 00
Fax (44) 17 08 68 02 50
mstokes@caleb-brett.com

No documents foundΕκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας