Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Πληροφορείστε ότι έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 414 ημερομηνίας 19 Νοεμβρίου 2021 το Δασμολόγιο του 2022 ως Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 2021/1832 και ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Ο υπό αναφορά Κανονισμός, τροποποιεί το Παράρτημα Ι του βασικού Κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο.

Στο Δασμολόγιο του 2022, υπάρχουν αλλαγές στη κωδικοποίηση των εμπορευμάτων ως αποτέλεσμα της κατάργησης κωδικών με μικρό όγκο συναλλαγών, ή για λόγους απλοποίησης της ονοματολογίας. Επίσης έχουν δημιουργηθεί νέοι κωδικοί που ενδιαφέρουν το εμπόριο ή για στατιστικούς σκοπούς.


No documents foundΕκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας