Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

1. Εισαγωγικά

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επιβάλλεται σε όλα τα εισαγόμενα εμπορεύματα ανεξάρτητα αν ο εισαγωγέας είναι υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο ή μη.

Κατά την εισαγωγή, ο ΦΠΑ θεωρείται ως εισαγωγικός δασμός σύμφωνα με την περί ΦΠΑ νομοθεσία και καταβάλλεται την ίδια στιγμή που καταβάλλεται ο εισαγωγικός δασμός, σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας.

Στα εισαγόμενα εμπορεύματα εφαρμόζεται η τελωνειακή νομοθεσία σύμφωνα με τις εξαιρέσεις ή προσαρμογές που ρυθμίζονται από τη νομοθεσία του Φ.Π.Α.

Ο Φ.Π.Α. που πληρώνεται κατά την εισαγωγή ενός εμπορεύματος θεωρείται φόρος εισροών για τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα.

2. Συντελεστής Φ.Π.Α.

Κατά κανόνα οι εισαγωγές των εμπορευμάτων επιβαρύνονται με θετικό συντελεστή Φ.Π.Α., το ύψος του οποίου είναι 19%, πλην ορισμένων περιπτώσεων που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία του Φ.Π.Α. και την τελωνειακή νομοθεσία

3. Αξία εισαγομένων εμπορευμάτων για σκοπούς Φ.Π.Α.

Η φορολογητέα αξία κατά την εισαγωγή αγαθών περιλαμβάνει:

  • την τελωνειακή αξία των εισαγομένων αγαθών, όπως αυτή προσδιορίζεται από την τελωνειακή νομοθεσία· και
  • τους δασμούς, φόρους ή άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις ή τέλη που εισπράττονται κατά την εισαγωγή.
4. Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποταθούν γραπτώς στο Τμήμα Τελωνείων στη διεύθυνση:


  Διευθύντρια,

  Τμήμα Τελωνείων,

  1440, Λευκωσία.

  Αρ. φαξ: 22302031

  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: headquarters@customs.mof.gov.cy


Προφορικά μπορεί κανείς να επικοινωνήσει καλώντας τα τηλέφωνα 22601664, 22601662 ή 22601661No documents foundΕκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας