Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό 9(δ) των περί Χορηγήσεως Αδείας εις Τελωνειακούς Πράκτορας και Βοηθούς Τελωνειακούς Πράκτορας Κανονισμών του 1974, Κ.Δ.Π. 119/74, η Αν. Διευθύντρια έχει χορηγήσει 29 νέες άδειες Τελωνειακού Πράκτορα στους επιτυχόντες στη γραπτή και προφορική εξέταση οι οποίοι πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις του πιο πάνω Κανονισμού.


No documents foundΕκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας