Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα ΤελωνείωνΣχετικά Αρχεία:
Download Acrobat Reader File ΕΔΕ (8) - Συμπλήρωση του Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου κατά τη μεταβατική περίοδο (Μέγεθος: 2258,97 Kb)
Download Acrobat Reader File ΕΔΕ (7) - Συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Τελωνειακής Διασάφησης Εισαγωγής ή του Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου (ΕΔΕ) στην περίπτωση εφεδρικής διαδικασίας (Μέγεθος: 211,72 Kb)
Download Acrobat Reader File ΕΔΕ (6) - Ορθή συμπλήρωση της θέσης 24, Φύση της συναλλαγής, της ηλεκτρονικής διασάφησης εισαγωγής και εξαγωγής (Μέγεθος: 1175,69 Kb)
Download Acrobat Reader File ΕΔΕ (5) - Συμπλήρωση στοιχείων στη Θέση 24 του Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου εισαγωγής (Μέγεθος: 188,38 Kb)
Download Acrobat Reader File ΕΔΕ (4) - Καταχώρηση δεδομένων ασφάλειας με βάση το Παράρτημα 30Α του Καν (ΕΚ) 1875/06 στις διασαφήσεις εξαγωγής/επανεξαγωγής και διαμετακόμισης από 1/7/2009 (Μέγεθος: 1765,82 Kb)
Download Acrobat Reader File ΕΔΕ (3) - Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 2286/2003 αναφορικά με το ΕΔΕ εξαγωγής (Μέγεθος: 960,25 Kb)
Download Acrobat Reader File ΕΔΕ (2) - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2286/2003 της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92του Συμβουλίου περί θεσπίσεως Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (Μέγεθος: 95,74 Kb)


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας