Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα ΤελωνείωνΣχετικά Αρχεία:
Download Acrobat Reader File ΚΤΔ (42) - Μεταβατικά μέτρα αναφορικά με την εφαρμογή του Καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013 για την θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (Ε.Τ.Κ.) (Μέγεθος: 3335,06 Kb)
Download Acrobat Reader File ΚΤΔ (41) - Κοινοποίηση του νομοθετικού πακέτου του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (Μέγεθος: 5064,33 Kb)
Download Acrobat Reader File ΚΤΔ (40) - Εκτελεστικός; Κανονισμός (Ε)2016/481 της Επιτροπής της 1ης Απριλίου 2016 για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό ορισμέων διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (Ε.Τ.Κ) (Μέγεθος: 473,08 Kb)
Download Acrobat Reader File ΚΤΔ (39) - Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 1223/2014 που τροποποιεί το άρθρο 544(γ) του Κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 2454/93 - Απλουστευμένη λήξη καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή. (Μέγεθος: 112,69 Kb)
Download Acrobat Reader File ΚΤΔ (35) - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1099/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 5ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) 2454/93 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) (Μέγεθος: 1465,96 Kb)
Download Acrobat Reader File ΚΤΔ (33) - Ένταξη της Κροατίας Μεταβατικά τελωνειακά μέτρα της Πράξης Προσχώρησης (Μέγεθος: 4520,3 Kb)
Download Acrobat Reader File ΚΔΠ (30) - Εκτελεστικοί κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1159/2012 και 1180/2012 της Επιτροπής για τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (Μέγεθος: 650,66 Kb)
Download Acrobat Reader File ΚΤΔ (29) - Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1101/2012 της επιτροπής για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του συμβούλιου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (Μέγεθος: 131,49 Kb)
Download Acrobat Reader File ΚΔΤ (28) - Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 756/2012 για τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα. (Μέγεθος: 1183,63 Kb)


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας