Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία μπορείτε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της Ε.Ε., «Σύνοψη της Νομοθεσίας της Ε.Ε.». Η βασική θεματολογία της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) περιλαμβανομένης της ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ παρουσιάζεται με τρόπο περιεκτικό, προσβάσιμο και αντικειμενικό.

Πιο κάτω αναφέρονται ορισμένα χρήσιμα για το Τμήμα νομοθετικά κείμενα για άμεση πρόσβαση σε αυτά:



Εικονίδιο Kοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας (Kαν. 2913/92/ΕOK) και Διατάξεις εφαρμογής του (Καν. 2454/1993/ΕΟΚ) - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ 1/5/2016
Εικονίδιο Άλλοι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί, Οδηγίες,Αποφάσεις, Κείμενα
Εικονίδιο Εκσυγχρονισμένος Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας (Kαν. 450/2008/ΕK)- ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ 1/5/2016
Εικονίδιο Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας - Καν. (ΕΕ) 952/2013 και οι πράξεις που τον πλαισιώνουν [Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αρ. 2015/2446, Εκτελεστικός Καν. (ΕΕ) αρ. 2015/2447 και Κατ’ Εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αρ. 2016/341]-ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1/5/2016
Εικονίδιο Νομοθεσία Φόρων Κατανάλωσης
Εικονίδιο Συνδυασμένη Ονοματολογία (ΣΟ), Κοινό Δασμολόγιο, Επεξηγηματικές Σημειώσεις της ΣΟ.

No documents found



Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας