Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων
  A. Πρόσωπα που ταξιδεύουν από και προς τρίτες χώρες και άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

  1. Νομική πρόνοια

  • Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1889/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται στην ή εξέρχονται από την ΕΕ
  • Ο περί Ελέγχου Ρευστών Διαθεσίμων που Εισέρχονται ή Εξέρχονται από την ΕΕ και της Άσκησης Ενδοκοινοτικών Ελέγχων σε Ρευστά Διαθέσιμα Νόμος αρ. 53(Ι) του 2009.


  2. Εισαγωγικά

  Κάθε πρόσωπο που εισέρχεται στην ή εξέρχεται από την Κυπριακή Δημοκρατία και έχει στην κατοχή του μετρητά (ρευστά διαθέσιμα) ή χρυσό αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των €10.000 (δέκα χιλιάδων ευρώ), πρέπει να δηλώσει το ποσό αυτό ή τον χρυσό στο Τελωνείο.

  Tόσο ο Κανονισμός όσο και ο Νόμος, έχουν σκοπό να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, μέσω της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

  3. Ποιοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση

  Δήλωση πρέπει να υποβάλουν οι εισερχόμενοι και εξερχόμενοι ταξιδιώτες στα σημεία ελέγχου εισόδου και εξόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας που μεταφέρουν:
  • ποσό ίσο ή μεγαλύτερο των €10.000 (δέκα χιλιάδων ευρώ) σε μετρητά, ή ισοδύναμο ποσό σε άλλα νομίσματα ή εύκολα μετατρέψιμα/ ρευστοποιήσιμα αγαθά (όπως ομόλογα, μετοχές, ταξιδιωτικές επιταγές), ή
  • χρυσό αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των €10.000 (δέκα χιλιάδων ευρώ). («Χρυσός» σημαίνει χρυσές λίρες, χρυσά νομίσματα και τυποποιημένες ράβδους ή πλάκες χρυσού διεθνών προδιαγραφών, αλλά δεν περιλαμβάνει χρυσό που χρησιμοποιείται για εμπορικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς)


  4. Πού πρέπει να υποβληθεί η δήλωση
  Η δήλωση συμπληρώνεται από τον επιβάτη και υποβάλλεται στο Τελωνείο στο σημείο ελέγχου εισόδου ή εξόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

  5. Τι γίνεται, σε περίπτωση παράλειψης δήλωσης, ελλιπούς δήλωσης ή δήλωσης με ψευδή/αναληθή στοιχεία.

  Σε τέτοια περίπτωση:

  • Διαπράττεται αδίκημα,
  • Το ποσό ή ο χρυσός που μεταφέρεται κατάσχεται, και
  • Δυνατόν να επιβληθεί χρηματική μέχρι €50.000 (πενήντα χιλιάδες ευρώ), μετά από διερεύνηση της υπόθεσης.

  Το αδίκημα αυτό είναι δυνατό να τύχει συμβιβασμού από τον Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων.

  6. Έντυπα

  ∆ήλωση για έλεγχο ρευστών διαθεσίµων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία με βάση το αρθ. 3(2) του Κανονισμού 1889/2005 και του άρθρου 4 του Ν. 53(Ι)/2009

  7. Περισσότερες Πληροφορίες

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε γραπτώς στο Τμήμα Τελωνείων.
  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: headquarters@customs.mof.gov.cy

τελ. επικαιροποίηση 10/2/2020Σχετικά Αρχεία:

Download Acrobat Reader File Περιοριστικά μέτρα - Κυρώσεις (πίνακας-τελευταία ενημέρωση 30.07.2021) (Μέγεθος: 520,69 Kb)


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας