Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Οι επιβάτες που αναχωρούν από την Κύπρο καθώς και οι αποσκευές τους, πιθανόν να υποβληθούν σε τελωνειακό έλεγχο και πρέπει να περάσουν από το χώρο που ελέγχεται από το Τελωνείο.

Τα εμπορεύματα που έχουν εισαχθεί με τη διαδικασία της προσωρινής εισαγωγής (δηλ. με σκοπό την επανεξαγωγή τους εντός 12 μηνών) πρέπει να παρουσιασθούν πριν από την εξαγωγή τους και να δηλωθούν στο Τελωνείο μέσα στην περίοδο που παραχωρήθηκε κατά την εισαγωγή. Εάν λήξει η περίοδος της προσωρινής παραμονής των εμπορευμάτων και ο κάτοχος τους επιθυμεί παράταση αυτής της περιόδου, πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση αυτοπροσώπως στο Τελωνείο Λευκωσίας, στη διεύθυνση

Αντρέα Κάρυου 1,
Βιομηχανική περιοχή Έγκωμης,
2409 Λευκωσία.
Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας