English
Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας Τμήμα Τελωνείων Λογότυπο Τμήματος Τελωνείων
Φόντο Εικόνας

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Ειδική Αναζήτηση             
ΕκτύπωσηΕκτύπωση
English
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Εισερχόμενοι/Εξερχόμενοι επιβάτες - Σύστημα διέλευσης και παραχωρήσεις

1. Σύστημα διέλευσης επιβατών
Το σύστημα διέλευσης επιβατών (γνωστό ως κόκκινο, πράσινο, μπλε) εφαρμόζεται για εισερχόμενους επιβάτες στα λιμάνια και αεροδρόμια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Σύμφωνα με το σύστημα αυτό ο επιβάτης επιλέγει με δική του ευθύνη και με βάση το τι έχει στην κατοχή του και από που έρχεται από ποια δίοδο να περάσει. Η επιλογή του αυτή θεωρείται ως προφορική δήλωση στο τελωνείο.

Από τη μπλε δίοδο εισέρχονται όλοι οι επιβάτες που προέρχονται από κράτη μέλη της ΕΕ.

Από την πράσινη δίοδο μπορούν να εισέρχονται επιβάτες που έρχονται:


Από την κόκκινη δίοδο εισέρχονται επιβάτες που έρχονται:
 • από τρίτη χώρα και που έχουν ποσότητες αντικειμένων περισσότερες από αυτές που αναφέρονται στον πίνακα απαλλαγών για επιβάτες από τρίτες χώρες·
 • από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, αλλά το ταξίδι τους ξεκίνησε από τρίτη χώρα, ανεξάρτητα από την υπηκοότητα ή τη χώρα διαμονής τους και που μεταφέρουν ποσότητες αντικειμένων μεγαλύτερες από αυτές που αναφέρονται στον πίνακα απαλλαγών για επιβάτες από τρίτες χώρες·
 • από οποιαδήποτε χώρα, εφόσον κατέχουν είδη που υπόκεινται σε απαγορεύσεις και περιορισμούς·
 • από οποιαδήποτε χώρα, αν έχουν οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς την δίοδο που πρέπει να χρησιμοποιήσουν.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Το τελωνείο μπορεί να διεξαγάγει έρευνες σε επιβάτες ενδοκοινοτικών ταξιδιών για την καταπολέμηση της διακίνησης απαγορευμένων ειδών, όπως ναρκωτικών, υλικού με αισχρό περιεχόμενο ή ειδών που μπορεί να εμπεριέχουν κινδύνους μεταφοράς νοσημάτων, όπως π.χ. η μη εξουσιοδοτημένη εισαγωγή σκύλων και γάτων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Στα αεροδρόμια και λιμάνια της Κυπριακής Δημοκρατίας (αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου και λιμάνια Λεμεσού και Λάρνακας) ισχύει το σύστημα διπλής διόδου (πράσινο-κόκκινο).

2. Γενικές απαλλαγές

2.1. Νομική βάση
Ενωσιακό Δίκαιο:


Εθνική νομοθεσία:
 • Ο περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμος του 2004, Ν. 91(Ι)/2004, ΄Αρθρα 18.
 • Οι περί Φόρου Κατανάλωσης (Φορολογικές Απαλλαγές Ταξιδιωτών που προέρχονται από τρίτες χώρες) Κανονισμοί του 2004.
 • Οι περί Τελωνειακών Δασμών (Τελωνειακές Ατέλειες) Κανονισμοί του 2004.

Προβλέπονται διαφορετικές απαλλαγές για τους επιβάτες που έρχονται από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με εκείνους που προέρχονται από τρίτες χώρες.

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα ακόλουθα: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία.
2.2. Ορισμοί
"Εισαγωγές χωρίς εμπορικό χαρακτήρα" νοούνται οι εισαγωγές που:
  • έχουν περιστασιακό χαρακτήρα·
  • αφορούν εμπορεύματα που προορίζονται για την προσωπική χρήση των ταξιδιωτών ή των οικογενειών τους, ή για να προσφερθούν ως δώρα εφόσον δεν παρουσιάζουν από το είδος και την ποσότητα τους οποιοδήποτε εμπορικό ενδιαφέρον.
«Ταξιδιώτες κατά την άφιξή τους» είναι:
  • τα πρόσωπα που εισέρχονται προσωρινά στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, στο οποίο αυτά δεν έχουν τη συνήθη κατοικία τους·
  • τα πρόσωπα που επιστρέφουν στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης στο οποίο αυτά έχουν τη συνήθη κατοικία τους, αφού παρέμειναν προσωρινά στο έδαφος τρίτης χώρας.
«Ταξιδιώτες κατά την αναχώρησή τους» είναι:
  • τα πρόσωπα που εγκαταλείπουν προσωρινά το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, όπου διατηρούν τη συνήθη κατοικία τους·
  • τα πρόσωπα που εγκαταλείπουν, μετά από προσωρινή παραμονή σε αυτό, το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, όπου δεν διατηρούν τη συνήθη κατοικία τους.
2. 3. Απαλλαγές που παραχωρούνται σε ταξιδιώτες που έρχονται από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πρόσωπα που εισέρχονται στη Δημοκρατία από άλλο κράτος μέλος δεν θα καταβάλουν οποιουσδήποτε δασμούς και φόρους σε είδη τα οποία μεταφέρουν μαζί τους για προσωπική χρήση, νοουμένου ότι για τα είδη αυτά έχουν καταβληθεί οι αναλογούντες δασμοί και φόροι στο κράτος μέλος που αποκτήθηκαν.
Τα είδη των καπνικών προϊόντων και αλκοολούχων ποτών που είναι δυνατόν να μεταφέρονται για προσωπική χρήση από ταξιδιώτες που εισέρχονται στη Δημοκρατία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις πιο κάτω ποσότητες:

(α) προϊόντα καπνού:
  τσιγάρα
800 τεμάχια
  πουράκια ( πούρα βάρους όχι πάνω από 3 γρ. το τεμάχιο )
400 τεμάχια
  πούρα
200 τεμάχια
  καπνός για κάπνισμα
1 κιλό
(β) αλκοολούχα ποτά:
  οινοπνευματώδη ποτά
10 λίτρα
  ενδιάμεσα προϊόντα
20 λίτρα
  κρασιά (από τα οποία το πολύ 60 λίτρα αφρώδη )
90 λίτρα
  μπίρες
110 λίτρα

Σε περίπτωση εισαγωγής μεγαλυτέρων ποσοτήτων αλκοόλ ή καπνικών προϊόντων από τις πιο πάνω θα πρέπει να εξακριβώνεται κατά πόσο οι ποσότητες αυτές προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς ή για προσωπική χρήση. Κριτήρια που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό είναι:

  (α) η εμπορική ή μη ιδιότητα του κατόχου και οι λόγοι κατοχής των προϊόντων ·
  (β) ο τρόπος μεταφοράς·
  (γ) στοιχεία αγοράς, μέθοδος πληρωμής·
  (δ) η ποσότητα·
  (ε) επίπεδα κατανάλωσης σε προσωπική βάση.


2.4. Απαλλαγές που παραχωρούνται σε ταξιδιώτες που έρχονται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ταξιδιώτες που έρχονται στην Κύπρο από χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να εισαγάγουν χωρίς την πληρωμή των αναλογούντων εισαγωγικών δασμών, φόρων κατανάλωσης και Φ.Π.Α. τα πιο κάτω είδη τα οποία μεταφέρονται στις προσωπικές αποσκευές τους:

Είδη
Μέγιστη Ποσότητα
(α) Προϊόντα καπνού:
  τσιγάρα ή
200 τεμάχια
  σιγαρίλος (πούρα με μέγιστο βάρος 3 γραμμάρια ανά τεμάχιο) ή
100 τεμάχια
  πούρα ή
50 τεμάχια
  καπνός ή
250 γρ.
  αναλογικός συνδυασμός αυτών των διαφορετικών προϊόντων
(β) Οινόπνευμα και οινοπνευματώδη ποτά:
  αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά με αλκοολικό τίτλο μεγαλύτερο από 22% vol ή αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη με αλκοολικό τίτλο 80% vol ή περισσότερο ή
συνολικά 1 λίτρο
  αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά με αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 22% vol ή
συνολικά 2 λίτρα
  αναλογικός συνδυασμός αυτών των διαφορετικών προϊόντων
  Κοινά κρασιά
4 λίτρα
  Μπύρα
   16 λίτρα
(γ) Το χρηματικό όριο για είδη άλλα από τα πιο πάνω, τα οποία περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών και προορίζονται για προσωπική ή οικογενειακή τους χρήση ή για δώρα, καθορίζεται στα €430 για κάθε ταξιδιώτη. Για ταξιδιώτες κάτω των 15 ετών, το χρηματικό όριο έχει καθοριστεί στα €175.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 17 ΕΤΩΝ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΠΝΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΤΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ.

Η απαλλαγή που παραχωρείται για κάθε ταξιδιώτη δεν επιτρέπεται να προστίθεται με την ατέλεια άλλου ταξιδιώτη μέλους της ίδιας οικογένειας, προκειμένου να πάρουν ατελώς ένα είδος του οποίου η αξία ξεπερνά το ποσό της απαλλαγής που παρέχεται για ένα ταξιδιώτη.

Είδη που εισάγονται για εμπορικούς σκοπούς ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ.


2.5. Απαλλαγές που παραχωρούνται σε πληρώματα πλοίων ή αεροσκαφών που έρχονται από τρίτες χώρες

Τα πληρώματα πλοίων ή αεροσκαφών που φθάνουν στην Κύπρο από χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να εισάξουν χωρίς την πληρωμή των αναλογούντων εισαγωγικών δασμών, φόρων κατανάλωσης και ΦΠΑ τα πιο κάτω είδη στις ακόλουθες ποσότητες:

Είδη
Μέγιστη ποσότητα
(α) Προϊόντα καπνού:
  - τσιγάρα ή
40 τεμ.
  - πουράκια (πούρα μεγίστου βάρους 3 γραμμάρια το τεμάχιο) ή
20 τεμ.
  - πούρα ή
10 τεμ.
  - καπνός για κάπνισμα
50 γρ.
(β) Οινοπνευματώδη ποτά:
  - Αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά με αλκοολικό τίτλο μεγαλύτερο από 22% vol ή αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη με αλκοολικό τίτλο 80% vol ή περισσότερο ή
συνολικά 0,25 λίτρα
  - Αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά με αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 22%vol ή
συνολικά 0,50 λίτρα
  - Κοινά κρασιά (μη αφρώδη)
1 λίτρο
  - Μπύρα
   3 λίτρα
(γ) Το χρηματικό όριο για είδη άλλα από τα πιο πάνω, τα οποία περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών και προορίζονται για προσωπική ή οικογενειακή τους χρήση ή για δώρα, καθορίζεται στα €35 για κάθε πρόσωπο

3. Πρόσωπα που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους
Περισσότερες πληροφορίες για τη μεταφορά συνήθους κατοικίας μπορείτε να βρείτε στην έκδοση του Τμήματος με τίτλο «Μεταφορά συνήθους κατοικίας».

4. Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε γραπτώς στο Τμήμα Τελωνείων.
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: headquarters@customs.mof.gov.cy

Download Acrobat Reader File Περιοριστικά μέτρα - Κυρώσεις (πίνακας-τελευταία ενημέρωση 11.01.2023) (Μέγεθος: 559,24 Kb)

Κάντε κλικ εδώ: Αρχή σελίδας

© 2006 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Τελωνείων
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων