English
Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας Τμήμα Τελωνείων Λογότυπο Τμήματος Τελωνείων
Φόντο Εικόνας

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Ειδική Αναζήτηση             
ΕκτύπωσηΕκτύπωση
English
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Γνωστοποιήσεις σημαντικού περιεχομένου - Απόδειξη Εισαγωγής

Ο Κανονισμός (ΕΚ) 800/1999 κατατάσσει τις αποδείξεις εισαγωγών σε τρίτες χώρες σε δύο κατηγορίες.

Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει:
  • το έγγραφο μεταφοράς, και
  • το τελωνειακό έγγραφο της τρίτης χώρας που επιβεβαιώνει ότι όλες οι διαδικασίες του Τελωνείου έχουν ολοκληρωθεί και ότι, οι οποιοιδήποτε οφειλόμενοι εισαγωγικοί δασμοί έχουν πληρωθεί,
ή
  • μια βεβαίωση εκφόρτωσης και εισαγωγής που εκδίδεται από μια εγκεκριμένη διεθνή εταιρεία ελέγχου και εποπτείας (στο εξής η εταιρεία εποπτείας) σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο Παράρτημα VI, Κεφάλαιο ΙΙΙ, και βάσει του υποδείγματος που προβλέπεται από το Παράρτημα VII του Κανονισμού (ΕΚ) 800/1999. Η ημερομηνία και ο αριθμός του τελωνειακού εγγράφου εισαγωγής θα πρέπει να αναγράφονται στην εν λόγω βεβαίωση.

Σημειώστε ότι εάν ένας εξαγωγέας δεν υποβάλει το πρωτότυπο έγγραφο του Τελωνείου, οποιοδήποτε υποβαλλόμενο αντίγραφο πρέπει να είναι πιστοποιημένο αντίγραφο από το τμήμα που επικύρωσε το πρωτότυπο ή από έναν επίσημο αντιπρόσωπο της εμπλεκόμενης τρίτης χώρας ή από έναν επίσημο αντιπρόσωπο ενός κράτους μέλους της εμπλεκόμενης τρίτης χώρας ή από έναν αντιπρόσωπο υπεύθυνο για την πληρωμή της επιστροφής.

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει:

1. Το έγγραφο μεταφοράς και ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

  • αντίγραφο του εγγράφου εκφόρτωσης που εκδίδεται ή επικυρώνεται στη τρίτη χώρα ή σε μια από τις τρίτε χώρες, για τις οποίες προβλέπεται η επιστροφή.
  • Μια βεβαίωση εκφόρτωσης που εκδίδεται από μια επίσημη υπηρεσία ενός κράτους μέλους η οποία είναι εγκατεστημένη στη χώρα προορισμού ή είναι αρμόδια γι αυτή τη χώρα σύμφωνα με τους όρους και βάσει του υποδείγματος που προβλέπεται από το Παράρτημα VIII του Κανονισμού (ΕΚ) 800/1999, η οποία πιστοποιεί επίσης ότι το προϊόν εγκατέλειψε τον τόπο εκφόρτωσης ή ότι, απ΄ όσα γνωρίζει, δεν φορτώθηκε στη συνέχεια με στόχο την επανεξαγωγή
  • Μια βεβαίωση εκφόρτωσης που εκδίδει μια εγκεκριμένη εταιρεία εποπτείας σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο Παράρτημα VI Κεφάλαιο ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 800/1999, και βάσει του υποδείγματος που προβλέπεται από το Παράρτημα ΙΧ, η οποία πιστοποιεί επίσης ότι το προϊόν εγκατέλειψε τον τόπο φόρτωσης ή ότι, απ΄ όσα γνωρίζει, δεν φορτώθηκε στη συνέχεια με στόχο την επανεξαγωγή
  • Τραπεζικό έγγραφο που εκδίδεται από εγκεκριμένους μεσάζοντες εγκατεστημένους στην Κοινότητα, το οποίο πιστοποιεί, εφόσον πρόκειται για τρίτες χώρες που αναφέρονται στο Παράρτημα II του Κανονισμού (ΕΚ) 800/1999, ότι η πληρωμή που αντιστοιχεί στη σχετική εξαγωγή πιστώνεται στο λογαριασμό του εξαγωγέα
  • Βεβαίωση ανάληψης που εκδίδεται από επίσημο οργανισμό της σχετικής τρίτης χώρας είτε στην περίπτωση αγοράς από τη χώρα αυτή ή από επίσημο οργανισμό της χώρας αυτής είτε στην περίπτωση ενέργειας επισιτιστικής βοήθειας
  • Βεβαίωση ανάληψης που εκδίδεται είτε από διεθνή οργανισμό είτε από οργανισμό με ανθρωπιστικό σκοπό αναγνωρισμένο από το κράτος μέλος εξαγωγής, σε περίπτωση ενέργειας επισιτιστικής βοήθειας
  • Βεβαίωση ανάληψης που εκδίδεται από οργανισμό τρίτης χώρας, του οποίου οι διαγωνισμοί μπορούν να γίνουν δεκτοί για την εφαρμογή του άρθρου 44 του Κανονισμού (ΕΟΚ) 3719/1988, σε περίπτωση αγοράς από τον οργανισμό αυτό.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

  • Τα έγγραφα της δεύτερης κατηγορίας είναι αποδεκτά μόνο αν προσκομιστεί απόδειξη ότι έχουν γίνει προσπάθειες για απόκτηση των εγγράφων της πρώτης κατηγορίας, πλην όμως δεν κατέστη δυνατή η προσκόμιση τους.
  • Σε κάθε περίπτωση πρέπει η αίτηση εξαγωγής (ΕΔΕ) να μπορεί να συνδεθεί με το έγγραφο μεταφοράς και την παρεχόμενη απόδειξη εισαγωγής. Είναι σημαντικό και βοηθητικό η απόδειξη εισαγωγής να περιέχει τα εξής:

     Αριθμό του εμπορευματοκιβωτίου
     Αριθμό εγγράφου μεταφοράς
     Αριθμό τιμολογίου
     Περιγραφή προϊόντων
     Αριθμό κιβωτίων
     Μικτό/ καθαρό βάρος
     Όνομα πλοίου
     Ημερομηνία εισαγωγής
     Τελωνειακή διαδικασία εισαγωγής
     Λεπτομέρειες τελωνιακών δασμών που έχουν πληρωθεί
     Έγκυρη σφραγίδα Τελωνείου για την τρίτη χώρα
  • Συνιστάται όπως οι εξαγωγείς πληροφορήσουν τους παραλήπτες στις τρίτες χώρες έγκαιρα σχετικά με τη σημασία των έγκυρων αποδείξεων για τη διαδικασία διεκδίκησης εξαγωγικών επιστροφών.
  • Λόγω της δυσκολίας λήψης των τροποποιημένων αποδείξεων εισαγωγής, συνιστάται όπως οι εξαγωγείς επιδιώκουν από τους πελάτες τους αντίγραφο του εγγράφου εκφόρτωσης που έχει εκδοθεί ή επικυρωθεί στη τρίτη χώρα για όλες τις φορτώσεις. Ένα τέτοιο έγγραφο μπορεί να αποδειχτεί χρήσιμο εάν αργότερα μια απόδειξη εισαγωγής είναι υπό αμφιβολία.
  • Όλα τα έγγραφα που διαβιβάζονται στο Τμήμα αυτό ελέγχονται λεπτομερώς και οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να κληθούν να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες. Σύμφωνα με το Άρθρο 49 (7) του Κανονισμού (ΕΚ) 800/1999, μπορεί να ζητηθεί η μετάφραση όλων των εγγράφων, που περιέχονται στο φάκελο πληρωμής της Επιτροπής στη επίσημη γλώσσα του Κράτους Μέλους.

Οι εξαγωγείς οφείλουν να συμμορφώνονται στις πρόνοιες των Κανονισμών συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιήσεων που είναι σε ισχύ σχετικά με την παροχή αποδείξεων εισαγωγής.

Η οποιαδήποτε πληροφόρηση είναι βοηθητική και δεν έχει νομική ισχύ.

No documents found


Κάντε κλικ εδώ: Αρχή σελίδας

© 2006 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Τελωνείων
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών | Υπεύθυνος Διαδικτυακού Τόπου | Προστασία Προσωπικών Δεδομένων