Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Οι κυρώσεις ή περιοριστικά μέτρα, αποτελούν διπλωματικό μέσο, το οποίο λειτουργεί ως μοχλός πίεσης με στόχο να μεταβάλει ή/και να περιορίσει δραστηριότητες ή πολιτικές, όπως παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικών που δεν σέβονται το κράτος δικαίου και τις δημοκρατικές αρχές.

Μέτρα όπως το εμπάργκο οπλισμού και άλλων εμπορικών συναλλαγών, (απαγορεύσεις σε εισαγωγές/εξαγωγές), οι χρηματοδοτικοί και χρηματοοικονομικοί περιορισμοί, η δέσμευση κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών πόρων, καθώς και η απαγόρευση χορήγησης θεωρήσεων είναι ορισμένα (και τα πιο εύχρηστα) μέσα για την επίτευξη των ανωτέρω, αναλόγως της περίπτωσης.

Κατά κανόνα, οι κυρώσεις και τα περιοριστικά μέτρα στρέφονται κατά κυβερνήσεων τρίτων χωρών ή μη κρατικών οντοτήτων και ατόμων, εστιάζοντας όσο το δυνατόν περισσότερο σε αυτούς που ευθύνονται για απαράδεκτες πολιτικές και δράσεις, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές επιπτώσεις στον τοπικό πληθυσμό, καθώς και στις νόμιμες δραστηριότητες στην, ή/και με την εκάστοτε στοχευμένη χώρα.

Τόσο η θέσπιση, όσο και η εφαρμογή των κυρώσεων γίνονται πάντα με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο και τον σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και ιδίως τις νόμιμες διαδικασίες και το δικαίωμα άσκησης αποτελεσματικής προσφυγής. Συνεπώς, τα επιβαλλόμενα μέτρα είναι, όσο το δυνατόν, ανάλογα με τον επιδιωκόμενο στόχο τους.
Η Κυπριακή Δημοκρατία, ως μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει:
    (α) Τις διεθνείς κυρώσεις που υιοθετούνται με έκδοση σχετικής Απόφασης/Ψηφίσματος από το Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ (ΣΑ/ΟΗΕ) δυνάμει του Κεφαλαίου VII του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών (ΚΧΗΕ).

    (β) Τα περιοριστικά μέτρα που υιοθετεί το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω έκδοσης σχετικών Αποφάσεων και Κανονισμών, στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ).

Σημειώνεται, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί τον όρο «περιοριστικά μέτρα» (restrictive measures), ενώ το ΣΑ/ΟΗΕ τον όρο «κυρώσεις» (sanctions/ embargoes).


Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και στο πλαίσιο εφαρμογής των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών και της υιοθέτησης των Κανονισμών, Αποφάσεων και των Κοινών Θέσεων του Συμβουλίου της ΕΕ, έχει ετοιμαστεί ο πιο κάτω πίνακας στον οποίο εμφανίζονται το νομικό πλαίσιο και περιληπτικά οι κυρώσεις/ περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί ανά χώρα.

Σημειώνεται επίσης ότι περιοριστικά μέτρα που επιβάλλονται από την ΕΕ και αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα, ενσωματώνονται στο Σύστημα Δασμολογίου (Taric) το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο εργαλείο.
Σχετικά Αρχεία:
Download Word Document Περιοριστικά μέτρα - Κυρώσεις (πίνακας- τελευταία ενημέρωση 16.11.2020) (Μέγεθος: 277,42 Kb)


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας