Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή επιτρέπει να χρησιμοποιούνται στο έδαφος της ΕΕ, προκειμένου να υποβληθούν σε μια ή περισσότερες εργασίες τελειοποίησης, μη ενωσιακά εμπορεύματα που πρόκειται να επανεξαχθούν εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης υπό μορφή μεταποιημένων προϊόντων ή να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία στο έδαφος της ΕΕ χωρίς να υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασμούς και φόρους ή μέτρα εμπορικής πολιτικής. Δείτε τις λεπτομέρειες στον παρόντα οδηγό ο οποίος ισχύει από 1/5/2016, ημερομηνία που τέθηκε σε ισχύ ο Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας.Σχετικά Αρχεία:
Download Acrobat Reader File Ν.94(Ι)/2004, αρθ. 54-57 (Μέγεθος: 59,4 Kb)
Download Acrobat Reader File Συνοπτικός οδηγός καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (2018)-V1 (Μέγεθος: 1841,56 Kb)


Εκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας