Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Η Κυπριακή Νομοθεσία είτε με ειδικούς νόμους είτε με διακρατικές ή διεθνείς συμβάσεις που η Κύπρος έχει προσυπογράψει και επικυρώσει, αναγνωρίζει αρμοδιότητα πιστοποίησης υπογραφών, μεταξύ άλλων, στους ακόλουθους:

Α. Στην Κύπρο
Από πιστοποιούντες υπαλλήλους

Β. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα

(α) από προξενικούς υπαλλήλους της Δημοκρατίας

(β) από τις Αρχές άλλων χωρών οι οποίες σύμφωνα με τις Διεθνείς Συνθήκες που έχει υπογράψει η Κύπρος, είναι αρμόδιες επί του θέματος.

Οι Διεθνείς Συνθήκες είναι:

(1) Σύμβαση της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου, 1961, Περί Κατάργησης της Υποχρέωσης για Νομιμοποίηση Αλλοδαπών Δημοσίων Εγγράφων- Νόμοι αρ. 50 του 1972 και αρ. 91 του 1972.
Αρμόδια αρχή στην Κύπρο γι’ αυτή τη Σύμβαση είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η πιστοποίηση αυτή γίνεται με τον τύπο APOSTILE.

(2) Σύμβαση Νομικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας, σε θέματα Αστικού, Οικογενειακού, Εμπορικού και Ποινικού Δικαίου. Νόμος αρ. 55 του 1984.
Με βάση τη Σύμβαση αυτή, γίνονται αποδεχτές Πιστοποιήσεις υπογραφών που γίνονται στην Ελλάδα από Συμβολαιογράφους και από Αστυνομικά Τμήματα. Επίσης γίνονται αποδεκτές πιστοποιήσεις από Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών της Ελλάδας.

(3) Ευρωπαϊκή Σύμβαση περί Κατάργησης της Νομιμοποίησης Εγγράφων, Εκδιδομένων από Διπλωματικούς Εκπροσώπους ή Προξενικούς Λειτουργούς. Νόμος αρ. 6 του 1969.
Με βάση αυτή της Σύμβαση, γίνονται αποδεκτές Πιστοποιήσεις υπογραφών που γίνονται σε οποιαδήποτε χώρα από προξενικούς Λειτουργούς οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.No documents foundΕκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας