Εκτύπωση Εκτύπωση Κλείσιμο της Σελίδας Κλείσιμο
 
Τμήμα Τελωνείων

Το Τμήμα Τελωνείων από 1/7/2013 λειτουργεί νέο Σύστημα για την κατάθεση των απαιτούμενων από τη Νομοθεσία διατυπώσεων εξαγωγής, το οποίο αποτελεί το ολοκληρωμένο Σύστημα Εξαγωγών.

Στόχος του συστήματος είναι η διευκόλυνση του εμπορίου μεταξύ των Οικονομικών Φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων χωρών και η βελτίωση της ασφάλειας σε σχέση με τις εξαγωγές.

Το νέο σύστημα εξαγωγών ECS επιτρέπει στους Οικονομικούς Φορείς να καταθέτουν τις διασαφήσεις οι οποίες απαιτούνται για την εφαρμογή των προνοιών της νομοθεσίας που αφορά τις εξαγωγές-επανεξαγωγές των εμπορευμάτων, όπως προβλέπονται στον Τελωνειακό Κώδικα (Καν. (ΕΟΚ) αρ. 2913/92) και στις Εφαρμοστικές Διατάξεις (Καν. (ΕΟΚ) αρ. 2454/93).

Το σύστημα επιτρέπει την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των Οικονομικών Φορέων και των Τελωνειακών Διοικήσεων καθώς επίσης και μεταξύ των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν τα τελωνειακά γραφεία που εμπλέκονται σε μια εξαγωγή βρίσκονται σε διαφορετικά Κράτη Μέλη.

Το νέο σύστημα καλύπτει την κατάθεση των Διασαφήσεων Εξαγωγής και Συνοπτικών Διασαφήσεων Εξόδου τόσο για τις άμεσες εξαγωγές (τελωνείο εξόδου στην Κύπρο) όσο και για τις έμμεσες εξαγωγές (τελωνείο εξόδου σε άλλο Κράτος Μέλος).

Σημειώνεται ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2011 (λαμβανομένης υπόψη της λήξης μεταβατικής περιόδου που υιοθετήθηκε με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 273/2009), οι Οικονομικοί φορείς υποχρεούνται σε υποβολή δεδομένων για την ασφάλεια και προστασία (safety and security data) στην Ευρώπη για τα εμπορεύματα που εξέρχονται του Τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε.


Η υποβολή των δεδομένων για την ασφάλεια και προστασία για τις εξαγωγές - επανεξαγωγές μπορεί να γίνει είτε :

  • Μαζί με τα δεδομένα της Τελωνειακής Διασάφησης Εξαγωγής, όταν αυτή απαιτείται.
  • Με κατάθεση Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου (EXS), όταν δεν απαιτείται Τελωνειακή Διασάφηση Εξαγωγής.

Το υφιστάμενο σύστημα για την ηλεκτρονική υποβολή των Συνοπτικών Διασαφήσεων Εξόδου (EXS) το οποίο είχε λειτουργήσει από την 13η Δεκεμβρίου 2010, θα αποτελεί μέρος του νέου Σύστημα Εξαγωγών.

Περισσότερες πληροφορίες όσο αφορά την εφαρμογή της Νομοθεσίας για την προστασία και την ασφάλεια για τις εξαγωγές-επανεξαγωγές μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:http://ec.europa.eu/ecip/security_amendment/

Το Σύστημα Εξαγωγών λειτουργεί επίσης σε δοκιμαστικό περιβάλλον (testing) στο οποίο οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να καταθέσουν διασαφήσεις και να φορτώσουν αρχεία xml για δοκιμές και εξοικείωση με το σύστημα.

Για να συνδεθείτε με το δοκιμαστικό σύστημα Εξαγωγών πατήστε εδώ
Για να συνδεθείτε με το περιβάλλον παραγωγής του συστήματος Εξαγωγών πατήστε εδώ

Άλλες Πληροφορίες για το Σύστημα ECS μπορείτε να βρείτε στις πιο κάτω συνδέσεις:

Κατευθυντήριες γραμμές

Λειτουργικές προδιαγραφές & Τεχνικές προδιαγραφές για τους οικονομικούς φορείς

Διαδικασία εγγραφής για απόκτηση πρόσβασης για το Σύστημα Εξαγωγών

Διεύθυνση (link) για το νέο Σύστημα Εξαγωγών

Κωδικοί που χρησιμοποιούνται στη συμπλήρωση των διασαφήσεων

Κωδικοί πιστοποιητικών /δηλώσεων για το Σύστημα Εξαγωγών

Διασάφηση εξαγωγής - επεξήγηση πεδίων

Εγχειρίδιο Χρήσης

Συχνές ερωτήσεις για το σύστημα

Μη μηχανογραφημένες διαδικασίες

Παλαιότερες εκδόσεις εγγράφων

Σύνδεσμος επικοινωνίας ECSNo documents foundΕκτύπωση σελίδας
Εκτύπωση σελίδας