Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας11/05/2016
Αποτελέσματα Έρευνας: Δαπάνες για Περιβαλλοντική Προστασία στο Δημόσιο Τομέα, 2014

Σύμφωνα με τ’ αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικές δαπάνες για δραστηριότητες και ενέργειες που αφορούν περιβαλλοντική προστασία στον δημόσιο τομέα κατά το 2014 ανήλθαν σε €81,4 εκ., που αντιστοιχούν σε 0,47% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, σε σύγκριση με €90,2 εκ. ή 0,50% του Α.Εγχ.Π. το 2013.

Κατά το 2014, οι συνολικές τρέχουσες δαπάνες ανήλθαν σε €55 εκ. και οι επενδύσεις σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό ήταν €26,4 εκ. Επιπρόσθετα, οι χορηγίες ή χρηματοδοτήσεις για σκοπούς περιβαλλοντικής προστασίας που δόθηκαν από τον δημόσιο τομέα ήταν περισσότερες απ’ αυτές που λήφθηκαν κατά €99,2 εκ.

Κατά περιβαλλοντικό πεδίο, η πλειοψηφία των τρεχουσών δαπανών και κεφαλαιουχικών επενδύσεων το 2014 αφορούσε τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων (€27,5 εκ. ή ποσοστό 33,8% επί των συνολικών δαπανών) και γενικά περιβαλλοντικά θέματα και ενέργειες προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας (€35,6 εκ. ή 43,8%). Η παρακολούθηση, διαχείριση και διάθεση στερεών αποβλήτων απορρόφησε €12,0 εκ. των συνολικών δαπανών, ενώ οι δαπάνες για τον έλεγχο και περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης έφθασαν τα €3,7 εκ. Για την προστασία του εδάφους και των υπόγειων νερών δαπανήθηκαν €1,8 εκ. και για την καταστολή του θορύβου και των κραδασμών €0,8 εκ.

Οι μεγαλύτερες δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από το Τμήμα Δασών και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση