Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας31/03/2020
Νεότερα Στοιχεία: Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης, Ιαν-Φεβ 2020


Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουρίου-Φεβρουαρίου 2020 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €212,3 εκ. (0,9% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €410,8 εκ. τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2019 (1,9% στο ΑΕΠ).

ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι συνολικές δαπάνες κατά την περίοδο αυτή του 2020 σημείωσαν αύξηση ύψους €166,3 εκ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 και ανήλθαν στα €1.277,4 εκ. από €1.111,1 εκ. (+15,0%).

Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €91,2 εκ. (+96,0%) και ανήλθε στα €186,2 εκ. σε σύγκριση με €95,0 εκ. το 2019. Oι πληρωθέντες τόκοι επίσης σημείωσαν αύξηση και ανήλθαν στα €86,2 εκ. τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2020 από €50,1 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο (αύξηση ύψους €36,1 εκ. ή 72,1%).

Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €35,5 εκ. (+8,6%) και ανήλθαν στα €446,1 εκ. (από €410,6 εκ. το 2019).

Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €26,1 εκ. (+6,6%) και ανήλθαν στα €423,2 εκ. (από €397,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019).

Οι επιχορηγήσεις αυξήθηκαν κατά €0,6 εκ. και ανήλθαν στα €6,4 εκ.

Οι υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών σημείωσαν μείωση. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €18,7 εκ. (-15,4%) και περιορίστηκαν στα €102,4 εκ. τους δύο πρώτους μήνες του 2020 σε σύγκριση με €121,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου επίσης σημείωσε μείωση. Οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά €1,3 εκ. και ανήλθαν στα €19,4 εκ. σε σύγκριση με €20,7 εκ. το 2019, ενώ οι υπόλοιπες επενδύσεις κεφαλαίου μειώθηκαν κατά €3,2 εκ. και ανήλθαν στα €7,5 εκ. από €10,7 εκ. το 2019.

Οι αυξήσεις αποδίδονται εν μέρει στην εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας από την 01.03.2019.

ΕΣΟΔΑ
Τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 2,1% (€32,2 εκ. μείωση) και ανήλθαν στα €1.489,7 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του 2020 (από €1.521,9 εκ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2019).

Συγκεκριμένα, οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις που εισπράχθηκαν από το Κράτος μειώθηκαν κατά €121,5 εκ. και περιορίστηκαν στα €5,9 εκ. το 2020 (σε αντίθεση με €127,4 εκ. που εισπράχθηκαν κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019).

Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν κατά €19,8 εκ. και περιορίστηκαν στα €12,7 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020, σε σύγκριση με €32,5 εκ. που είχαν εισπραχθεί το 2019.

Οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών σημείωσαν μείωση της τάξης των €7,5 εκ. (-1,4%) σε σύγκριση με το 2019 και περιορίστηκαν στα €512,3 εκ. (€519,8 εκ. το 2019), εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) σημείωσαν οριακή μείωση της τάξης του 0,1%, που αντιστοιχεί σε €0,2 εκ., και περιορίστηκαν στα €318,9 εκ. το 2020 (από €319,1 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019).

Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο κατέγραψαν μείωση της τάξης των €4,5 εκ. (-1,2%) και περιορίστηκαν στα €371,2 εκ. το 2020, σε σύγκριση με €375,7 εκ. που εισπράχθηκαν κατά τους πρώτους δύο μήνες του 2019.

Οι αποκλίσεις σε μερικές κατηγορίες εσόδων αποδίδονται σε εισπράξεις ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά το έτος 2019.

Αντιθέτως, οι υπόλοιπες κατηγορίες εσόδων κατέγραψαν αύξηση κατά τους δύο πρώτους μήνες του 2020.

Οι κοινωνικές εισφορές που εισπράχθηκαν το 2020 αυξήθηκαν κατά 26,9% (ή €92,7 εκ.) και ανήλθαν στα €437,3 εκ. (από €344,6 εκ. το 2019).

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €26,9 εκ. (ή 28,4%) και ανήλθαν στα €121,7 εκ. το 2020 σε αντίθεση με €94,8 εκ. που εισπράχθηκαν το 2019.

Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €1,5 εκ. (+5,5%) και ανήλθαν στα €28,6 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020 σε σύγκριση με €27,1 εκ. που εισπράχθηκαν την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Οι αυξήσεις αποδίδονται εν μέρει στην εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας από την 01.03.2019.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Δημοσιονομικές Εξελίξεις (Πρόγραμμα Μεταμνημονιακής Παρακολούθησης)
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση