Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας29/10/2018
Νεότερα Στοιχεία: Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης, Ιαν-Σεπ 2018


Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €769,7 εκ. (3,7% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €431,2 εκ. το 2017 (2,2% στο ΑΕΠ).

ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι συνολικές δαπάνες για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018 σημείωσαν αύξηση κατά €117,2 εκ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 και ανήλθαν στα €5.056,6 εκ. από €4.939,4 εκ. πέρσι (2,4% αύξηση).

Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €55,5 εκ. (3,0%) και ανήλθαν στα €1.918,9 εκ. (από €1.863,4 εκ. το 2017) ενώ οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €53,0 εκ., ήτοι 3,3%, και ανήλθαν στα €1.678,1 εκ. (από €1.625,1 εκ. το 2017). Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €30,7 εκ. (6,8%) και ανήλθε στα €479,9 εκ. το πρώτο εννιάμηνο του 2018 σε σύγκριση με €449,2 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά €12,6 εκ. και ανήλθαν στα €227,8 εκ. Εξαιρουμένων των απαλλοτριώσεων γης, η αύξηση στις κεφαλαιουχικές δαπάνες ανέρχεται στα €17,5 εκ. (€197,9 εκ. το 2018 σε σύγκριση με €180,4 εκ. το 2017). Οι επιχορηγήσεις αυξήθηκαν κατά €2,6 εκ. και ανήλθαν στα €30,3 εκ. και τέλος οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €0,8 εκ. και ανήλθαν στα €35,5 εκ. (από €34,7 εκ. το 2017).

Οι υπόλοιπες δύο κατηγορίες δαπανών σημείωσαν μείωση, η μεγαλύτερη εκ των οποίων σημειώνεται στους πληρωθέντες τόκους, οι οποίοι μειώθηκαν κατά €37,8 εκ. καταγράφοντας έτσι δαπάνες του ύψους των €355,6 εκ. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν ελαφρώς κατά €0,2 εκ. και ανήλθαν στα €330,5 εκ.

ΕΣΟΔΑ
Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 8,5% (ή €455,7 εκ.) και ανήλθαν στα €5.826,3 εκ. το πρώτο εννιάμηνο του 2018 (από €5.370,6 εκ. το 2017).

Όλες οι κατηγορίες εσόδων πλην των κατηγοριών των εισπραχθέντων τόκων και μερισμάτων και τρέχουσων μεταβιβάσεων σημείωσαν αύξηση την περίοδο Ιανουάριου-Σεπτεμβρίου 2018.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών σημείωσαν αύξηση της τάξης του 12,0% (ή €260,2 εκ.) σε σύγκριση με το 2017 (€2.422,1 εκ. το 2018 από €2.161,9 εκ. το 2017), εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) σημείωσαν αύξηση της τάξης του 19,5%, που αντιστοιχεί σε €247,6 εκ. και ανήλθαν στα €1.517,5 εκ. το 2018 (από €1.269,9 εκ. το 2017).

Οι κοινωνικές εισφορές που εισπράχθηκαν κατά τη συγκεκριμένη περίοδο αυξήθηκαν κατά 9,3% (ή €113,9 εκ.) και ανήλθαν στα €1.338,2 εκ. (από €1.224,3 εκ. το πρώτο εννιάμηνο του 2017). Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο τα οποία αυξήθηκαν κατά €64,1 εκ. και ανήλθαν στα €1.356,4 εκ. τους πρώτους εννέα μήνες του 2018 σε σύγκριση με €1.292,3 εκ. το 2017. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €32,4 εκ. και ανήλθαν στα €408,4 εκ. και οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις που εισπράχθηκαν από το Κράτος αυξήθηκαν κατά €19,6 εκ. και ανήλθαν στα €87,0 εκ.

Τέλος, οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα, περιορίστηκαν στα €72,7 εκ. (από €107,0 εκ. το 2017) για τη συγκεκριμένη περίοδο. Οι εισπραχθείσες τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν ελαφρώς κατά €0,2 εκ. και ανήλθαν στα €141,5 εκ.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Δημοσιονομικές Εξελίξεις (Πρόγραμμα Μεταμνημονιακής Παρακολούθησης)
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση