Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας22/02/2007
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, 2001 - 2004
22/02/2007Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει την έκθεση ‘Κοινωνική Προστασία στην Κύπρο 2001 – 2004’.

Η έκθεση βασίζεται σε έρευνα που έγινε σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα και ορισμούς και παρέχει στοιχεία για τις δαπάνες τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου και ημιδημόσιου τομέα για κοινωνική προστασία. Οι παροχές κοινωνικής προστασίας αφορούν παροχές γήρατος, ασθενείας, αναπηρίας, ανεργίας, στέγασης και άλλες κατηγορίες επιδομάτων.

Οι δαπάνες για την κοινωνική προστασία το 2004 ανήλθαν στα £1.294 εκατ. σε σύγκριση με £1.246 εκατ. που ήταν το 2003, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 4%. Οι δαπάνες αυτές ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν 17,5%. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσοστό της κοινωνικής προστασίας ήταν κατά μέσο όρο 27,3% του ΑΕΠ, το 2004.

Οι παροχές γήρατος και ασθενείας στην Κύπρο οι οποίες είναι και οι μεγαλύτερες αποτελούν το 47% και 24% αντίστοιχα του συνόλου των κοινωνικών παροχών.

Η συντριπτική πλειοψηφία των παροχών προέρχονται από κρατικές πηγές. Συγκεκριμένα, το 2004, οι κρατικές παροχές αντιστοιχούσαν στο 81,6% του συνόλου των κοινωνικών παροχών.

Η έκθεση διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην Ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση