Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας27/09/2019
Νεότερα Στοιχεία: Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης, Ιαν-Αυγ 2019


Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €924,2 εκ. (4,3% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €732,6 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2018 (3,5% στο ΑΕΠ).

ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι συνολικές δαπάνες για τους πρώτους οκτώ μήνες του2019 σημείωσαν αύξηση κατά €436,7 εκ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και ανήλθαν στα €4.949,8 εκ. από €4.513,1 εκ. το 2018 (9,7% αύξηση).

Οι κοινωνικές παροχέςσημείωσαν την μεγαλύτερη αύξηση (€190,3 εκ. ή11,0%) και ανήλθαν στα €1.917,1 εκ. τον Ιανουάριο-Αύγουστο του 2019 σε σύγκριση με €1.726,8 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων)επίσης αυξήθηκαν (€149,2 εκ. ή 10,1%) και ανήλθαν στα €1.630,7 εκ. τον Ιανουάριο-Αύγουστο του 2019 σε σύγκριση με €1.481,5 εκ. τον Ιανουάριο-Αύγουστο του 2018.

Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €90,0 εκ. (+20,9%) και ανήλθε, για τη συγκεκριμένη περίοδο του 2019, στα €521,5 εκ. ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018 το ποσό αυτό ανέρχετο στα €431,5 εκ. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €64,7 εκ. (+22,2%) και ανήλθαν στα €356,5 εκ. από €291,8 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019 κατά €31,2 εκ. (+9,6%) και ανήλθαν στα €355,3 εκ. από €324,1 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2018.

Μικρότερη αύξηση σημείωσαν οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις και οι επιχορηγήσεις, οι οποίες αυξήθηκαν κατά €6,1 εκ.(+19,9%) και €1,6 εκ. (+5,9%) αντίστοιχα και ανήλθαν στα €36,7 εκ. και €28,5 εκ. (€30,6 εκ. και €26,9 εκ. αντίστοιχα τον Ιανουάριο-Αύγουστο του 2018).

Μείωση κατέγραψαν οι κεφαλαιουχικές δαπάνες, οι οποίες κατέγραψαν μείωση της τάξης των €96,4 εκ. (-48,2%) και περιορίστηκαν στα €103,5 εκ. σε σύγκριση με €199,9 εκ. τον Ιανουάριο-Αύγουστο του 2018. Εξαιρουμένων των απαλλοτριώσεων γης, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στις κεφαλαιουχικές δαπάνες, η μείωση αυτή περιορίζεται στα €94,2 εκ. (€79,0 εκ. το 2019 σε σύγκριση με €173,2 εκ. το 2018, ήτοι 54,4% μείωση).

ΕΣΟΔΑ
Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 12,0% (ή €628,3 εκ.) και ανήλθαν στα €5.874,0 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου2019 (από €5.245,7 εκ. το 2018).

Σημαντική αύξηση σημείωσαν οι κοινωνικές εισφορές οι οποίες αυξήθηκαν κατά €360,1 εκ. (+29,7%) και ανήλθαν στα €1.571,8 εκ. από €1.211,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο επίσης αυξήθηκαν σημαντικά (κατά €122,4 εκ. ή +9,6%) και ανήλθαν στα €1.391,0 εκ. (από €1.268,6 εκ. το 2018). Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις που εισπράχθηκαν από το Κράτος ανήλθαν στα €155,1 εκ. (αύξηση ύψους €89,9 εκ., ή +137,9%) σε σύγκριση με τα €65,2 εκ. που είχαν εισπραχθεί κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών κατέγραψαν αύξηση €60,2 εκ. (+2,8%) και ανήλθαν στα €2.174,9 εκ. (€2.114,7 εκ. το 2018). Εντούτοις, τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο πιο πάνω ποσό, σημείωσαν αύξηση της τάξης των €84,2 εκ. (+6,4%) και ανήλθαν στα €1.389,9 εκ. τη φετινή περίοδο σε σύγκριση με €1.305,7 εκ. το 2018.

Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €21,0 εκ. (+29,2%) και ανήλθαν κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019 στα €92,9 εκ. (€71,9 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο).

Οι υπόλοιπες δύο κατηγορίες εσόδων κατέγραψαν μείωση. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €17,0 εκ. (-12,8%) και περιορίστηκαν στα €116,3 εκ. κατά τη συγκεκριμένη περίοδο (€133,3 εκ. το 2018) ενώ τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σημείωσαν μείωση της τάξης του 2,2% (ήτοι €8,3 εκ.) και περιορίστηκαν στα €372,0 εκ. από €380,3 εκ. τον Ιανουάριο-Αύγουστο του 2018.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Δημοσιονομικές Εξελίξεις (Πρόγραμμα Μεταμνημονιακής Παρακολούθησης)
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση