Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας12/07/2019
Αποτελέσματα Έρευνας: Δαπάνες για Περιβαλλοντική Προστασία και Διαχείριση Πόρων στον Δημόσιο Τομέα, 2016

Σύμφωνα με τ’ αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε η Στατιστική Υπηρεσία, οι συνολικές δαπάνες για δραστηριότητες και ενέργειες που αφορούν την περιβαλλοντική προστασία και διαχείριση πόρων στον δημόσιο τομέα κατά το 2016ανήλθαν σε €99 εκ., που αντιστοιχούν σε 0,54% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, σε σύγκριση με €109 εκ.ή 0,61% του Α.Εγχ.Π. το 2015.

Κατά το 2016, οι συνολικές τρέχουσες δαπάνες ανήλθαν σε €58,4 εκ. και οι επενδύσεις σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό σε €40,7 εκ. Επιπρόσθετα, οι χορηγίες ή χρηματοδοτήσεις για σκοπούς περιβαλλοντικής προστασίας που δόθηκαν από τον δημόσιο τομέαήταν περισσότερες απ’ αυτές που λήφθηκανκατά €17,6 εκ.

Κατά περιβαλλοντικό πεδίο, η πλειοψηφία των τρεχουσών δαπανών και κεφαλαιουχικών επενδύσεωντο 2016αφορούσε την προστασία της βιοποικιλότητας (€34,0 εκ. ή 34,3% επί των συνολικών δαπανών), τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων (€31,2 εκ.ή31,5%) και τη διαχείριση υγρών αποβλήτων (€19,4 εκ. ή 19,6%). Οι δαπάνες για τον έλεγχο και περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και για την προστασία του κλίματος έφθασαν τα €6,3 εκ., ενώ για την προστασία του εδάφους και των υπόγειων και επιφανειακών νερών δαπανήθηκαν €4,1 εκ. Για άλλα γενικά περιβαλλοντικά θέματα και ενέργειες προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος δαπανήθηκαν €3,1 εκ. και για την καταστολή του θορύβου και των κραδασμών €0,9 εκ.

Οι μεγαλύτερες δαπάνεςπραγματοποιήθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών, το Τμήμα Δασών, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και το Τμήμα Περιβάλλοντος.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση