Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας29/06/2018
Νεότερα Στοιχεία: Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης, Ιαν-Μάιος 2018

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για τους πρώτους πέντε μήνες του 2018 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €386,9 εκ. (1,9% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €115,9 εκ. το 2017 (0,6% στο ΑΕΠ).

ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι συνολικές δαπάνες για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2018 σημείωσαν αύξηση κατά €55,9 εκ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 και ανήλθαν στα €2.686,2 εκ. από €2.630,3 εκ. πέρσι (2,1% αύξηση).

Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €33,6 εκ., ήτοι 3,8%, και ανήλθαν στα €919,0 εκ. (από €885,4 εκ. το 2017). Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €39,9 εκ. (4,0%) και ανήλθαν στα €1.040,6 εκ. (από €1.000,7 εκ. το 2017) και οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €6,1 εκ. και ανήλθαν στα €198,4 εκ. (από €192,3 εκ. το 2017). Aύξηση σημείωσαν επίσης οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις κατά €7,4 εκ. σε σύγκριση με το πρώτο πεντάμηνο του 2017 και κατέγραψαν δαπάνη ύψους €23,3 εκ. (€15,9 εκ. το 2017). Oι επιχορηγήσεις αυξήθηκαν ελαφρώς κατά €1,4 εκ. και ανήλθαν στα €16,2 εκ.

Οι υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών σημείωσαν μείωση η μεγαλύτερη εκ των οποίων σημειώνεται στους πληρωθέντες τόκους οι οποίοι μειώθηκαν κατά €15,4 εκ. καταγράφοντας έτσι δαπάνες του ύψους των €157,4 εκ. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες μειώθηκαν κατά €13,7 εκ. καταγράφοντας έτσι δαπάνη του ύψους των €95,5 εκ. Εξαιρουμένων των απαλλοτριώσεων γης, η μείωση αυτή περιορίζεται στα €7,7 εκ.

Τέλος, η ενδιάμεση ανάλωση μειώθηκε κατά €3,4 εκ. σε σύγκριση με τις δαπάνες για τον ίδιο σκοπό και την ίδια περίοδο το 2017 (€235,8 εκ. το 2018 από €239,2 εκ. την περσινή περίοδο).

ΕΣΟΔΑ
Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 11,9% (ή €326,9 εκ.) και ανήλθαν στα €3.073,1 εκ. τους πρώτους πέντε μήνες του 2018 (από €2.746,2 εκ. το 2017).

Όλες οι κατηγορίες εσόδων πλην της κατηγορίας των εισπραχθέντων τόκων και μερισμάτων σημείωσαν αύξηση την περίοδο Ιανουάριου-Μαΐου 2018.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών σημείωσαν αύξηση της τάξης του 17,2% (ή €189,9 εκ.) σε σύγκριση με το 2017 (€1.296,5 εκ. το 2018 από €1.106,6 εκ. το 2017), εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) σημείωσαν αύξηση της τάξης του 26,1%, που αντιστοιχεί σε €169,0 εκ. και ανήλθαν στα €817,2 εκ. το 2018 (από €648,2 εκ. το 2017).

Οι κοινωνικές εισφορές που εισπράχθηκαν κατά τη συγκεκριμένη περίοδο αυξήθηκαν κατά 9,9% (ή €67,9 εκ.) και ανήλθαν στα €756,5 εκ. (από €688,6 εκ. τον Ιανουάριο-Μάιο του 2017). Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €58,1 εκ. ή 10,4% και ανήλθαν στα €619,1 εκ. τους πέντε πρώτους μήνες του 2018 σε σύγκριση με €561,0 εκ. το 2017 ενώ οι τρέχουσες μεταβιβάσεις που εισπράχθηκαν αυξήθηκαν κατά €14,0 εκ. και ανήλθαν στα €80,7 εκ.

Σημαντική αύξηση ύψους €31,4 εκ. σημείωσαν οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις που εισέπραξε το Κράτος κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, οι οποίες ανήλθαν στα €55,6 εκ. (από €24,2 εκ. το πρώτο πεντάμηνο του 2017).

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν ελαφρώς κατά €1,0 εκ. και ανήλθαν στα €199,6 εκ.

Τέλος, οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα, που είναι η μόνη κατηγορία που σημείωσε μείωση, περιορίστηκαν στα €65,1 εκ. (από €100,5 εκ.) για τη συγκεκριμένη περίοδο.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Δημοσιονομικές Εξελίξεις (Πρόγραμμα Μεταμνημονιακής Παρακολούθησης)
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση