Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας03/10/2005
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, 2003
03/10/2005


Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει την έκθεση ‘Δια Βίου Μάθηση στην Κύπρο, 2003’. Η έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνας για τη δια βίου μάθηση, η οποία ήταν μέρος της έρευνας Εργατικού Δυναμικού του 2003. Η έκθεση δίδει λεπτομερή στοιχεία για τη συμμετοχή του πληθυσμού της Κύπρου ηλικίας 15 ετών και άνω στην κανονική εκπαίδευση, μη-κανονική εκπαίδευση και σε δραστηριότητες άτυπης μάθησης.

Η έρευνα έχει διεξαχθεί κατά τη περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2003 και η περίοδος αναφοράς αφορούσε τους 12 μήνες πριν την συνέντευξη.

Τα κυριότερα αποτελέσματα της έρευνας είναι:

· Ποσοστό 26,4% του πληθυσμού 15 ετών και άνω, συμμετείχε στην εκπαίδευση ή επιμόρφωση (κανονική ή μη-κανονική εκπαίδευση).

· 11,1% συμμετείχε σε κανονική εκπαίδευση.

· 21,6% συμμετείχε σε μη-κανονική εκπαίδευση.

· 26,2% χρησιμοποίησε τουλάχιστον μία μέθοδο άτυπης μάθησης.

· Η συμμετοχή των γυναικών σε μη-κανονική εκπαίδευση (22,5%) είναι ψηλότερη από τη συμμετοχή των αντρών (20,5%).

· Η συμμετοχή των αντρών σε άτυπη μάθηση (28,7%) είναι ψηλότερη από τη συμμετοχή των γυναικών (24,0%).

· Ο πληθυσμός με ανώτατο μορφωτικό επίπεδο την τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει πιο ψηλή συμμετοχή στη μη-κανονική εκπαίδευση (43,3%) και στην άτυπη μάθηση (64,3%).

· Ποσοστό 68,9% του πληθυσμού στις ηλικίες 15-19 συμμετείχαν σε μη-κανονική εκπαίδευση.

· Η ψηλότερη συμμετοχή σε δραστηριότητες άτυπης μάθησης είναι στις ηλικίες 20-29 και 30-39 με 37,4% και 36,6% αντίστοιχα.

· Η συμμετοχή σε μη-κανονική εκπαίδευση και σε άτυπη μάθηση είναι ψηλότερη μεταξύ των εργαζομένων με 24,7% και 33,6% αντίστοιχα.

· Μεταξύ των εργαζομένων, οι ‘Προσοντούχοι και άλλοι ειδικοί’ έχουν την ψηλότερη συμμετοχή σε μη-κανονική εκπαίδευση (57,0%) και στις δραστηριότητες άτυπης μάθησης (78,3%).

Η έκθεση διατίθεται από τη Στατιστική Υπηρεσία στην αγγλική γλώσσα και είναι επίσης διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας.
Επεξήγηση όρων

Δια βίου μάθηση: αναφέρεται σε κάθε δραστηριότητα μάθησης, που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ζωής του ανθρώπου, με στόχο τη βελτίωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του. Η μάθηση αυτή μπορεί να γίνεται μέσα σε προσωπικά, κοινωνικά ή επαγγελματικά πλαίσια μέσω της κανονικής, μη-κανονικής ή άτυπης εκπαίδευσης.

Κανονική Εκπαίδευση: αναφέρεται στις δραστηριότητες μάθησης οι οποίες είναι μέρος του κανονικού εκπαιδευτικού συστήματος. Αυτό συμπεριλαμβάνει τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δημόσια και ιδιωτικά (σχολεία, κολέγια, πανεπιστήμια) τα οποία προσφέρουν οργανωμένη, καθορισμένη και συστηματική εκπαίδευση και καταλήγει σε απονομή απολυτηρίου/ πτυχίου/ πιστοποιητικού αναγνωρισμένου επιπέδου από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Μη-κανονική εκπαίδευση: αναφέρεται στις δραστηριότητες μάθησης οι οποίες πραγματοποιούνται εκτός του κανονικού εκπαιδευτικού συστήματος αλλά είναι οργανωμένες και συμπεριλαμβάνουν διδασκαλία. Μπορεί να είναι μικρής ή μεγαλύτερης διάρκειας και συνήθως κάποιος δηλώνει συμμετοχή για να τις παρακολουθήσει. Σε αυτές τις δραστηριότητες συμπεριλαμβάνονται τα σεμινάρια, συνέδρια, σειρά μαθημάτων, επιμορφωτικά μαθήματα, φροντιστήρια/ ιδιαίτερα μαθήματα όπως επίσης και το ‘σύστημα μαθητείας’ και τα ‘απογευματινά και βραδινά τμήματα τεχνικών σχολών’.

Άτυπη μάθηση: αναφέρεται στις μεθόδους μάθησης χωρίς δάσκαλο που δεν αποτελούν μέρος δραστηριότητας η οποία διδάσκεται ή προγράμματος σπουδών. Είναι οι διάφορες δραστηριότητες στις οποίες κάποιος μαθαίνει από μόνος του και η διαδικασία μάθησης οργανώνεται από τον ίδιο χωρίς την άμεση εμπλοκή δασκάλου ή εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Εκπαίδευση ή επιμόρφωση: αναφέρεται στη συμμετοχή σε κανονική ή μη-κανονική εκπαίδευση. Αυτός ο όρος συνήθως αναφέρεται ως ο δείκτης για τη ‘Δια βίου μάθηση’.Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση