Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας28/06/2019
Νεότερα Στοιχεία: Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης, Ιαν-Μάιος 2019

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2019 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €517,7 εκ. (2,4% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €393,4 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2018 (1,9% στο ΑΕΠ).

ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι συνολικές δαπάνες για τους πρώτους πέντε μήνες του2019 σημείωσαν αύξηση κατά €131,2 εκ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και ανήλθαν στα €2.824,4 εκ. από €2.693,2 εκ. το 2018 (4,9% αύξηση).

Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων)σημείωσαν την μεγαλύτερη αύξηση (€54,5 εκ. ή 5,9%) και ανήλθαν στα €975,1 εκ. τον Ιανουάριο-Μάιο του 2019 σε σύγκριση με €920,6 εκ. τον Ιανουάριο-Μάιο του 2018.

Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €51,4 εκ. και ανήλθε, για τη συγκεκριμένη περίοδο του 2019, στα €292,6 εκ. ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018 το ποσό αυτό ανέρχετο στα €241,2 εκ. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €36,1 εκ. και ανήλθαν στα €234,5 εκ. από €198,4 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι κοινωνικές παροχές επίσης αυξήθηκαν (κατά €34,1 εκ.) και ανήλθαν στα €1.074,7 εκ. (από €1.040,6 εκ. το 2018).

Μικρότερη αύξηση σημείωσανοι επιχορηγήσεις,οι οποίες αυξήθηκαν κατά €1,9 εκ. και ανήλθαν στα €18,1 εκ. (€16,2 εκ. τον Ιανουάριο-Μάιο του 2018).

Αντιθέτως, οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €10,9 εκ. και περιορίστηκαν στα €146,5 εκ. σε σύγκριση με €157,4 εκ. το 2018.

Μείωση κατέγραψαν και οι υπόλοιπες δύο κατηγορίες εξόδων, που αφορούν στο κεφάλαιο. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες σημείωσαν μείωση της τάξης των €30,0 εκ. και ανήλθαν στα €65,5 εκ. σε σύγκριση με €95,5 εκ. τον Ιανουάριο-Μάιο του 2018. Εξαιρουμένων των απαλλοτριώσεων γης, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στις κεφαλαιουχικές δαπάνες, οι δαπάνες αυτές κατέγραψαν μείωση της τάξης των €31,6 εκ.(€50,1 εκ. το 2019 σε σύγκριση με €81,7 εκ. το 2018).Περαιτέρω, οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκανκατά €5,9 εκ. και ανήλθαν στα €17,4 εκ. (από €23,3 εκ. το 2018).

ΕΣΟΔΑ
Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 8,3% (ή €255,5 εκ.) και ανήλθαν στα €3.342,1 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου2019 (από €3.086,6 εκ. το 2018).

Σημαντική αύξηση σημείωσαν τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτοπου αυξήθηκαν κατά €83,0 εκ. και ανήλθαν στα €702,1 εκ. από €619,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Οι κοινωνικές εισφορές που εισπράχθηκαν επίσης αυξήθηκαν σημαντικά (κατά €82,2 εκ.) και ανήλθαν στα €838,7 εκ. (από €756,5 εκ. το 2018).

Ακόμα μεγαλύτερη αύξηση σημείωσαν οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις που εισπράχθηκαν από το Κράτος αφού οι εισπράξεις τους ανήλθαν στα €140,8 εκ. (αύξηση ύψους €85,2 εκ.) σε σύγκριση με τα €55,6 εκ. που είχαν εισπραχθεί κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €25,5 εκ. και ανήλθαν κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2019 στα €90,6 εκ. (€65,1 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο). Αύξηση σημείωσαν επίσης τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών που αυξήθηκαν κατά €17,0 εκ. και ανήλθαν στα €224,5 εκ. (από €207,5 εκ. το 2018).

Αντιθέτως οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών κατέγραψαν μείωση τη συγκεκριμένη περίοδο αφού μειώθηκαν κατά €22,3 εκ. και περιορίστηκαν στα €1.279,8 εκ. (€1.302,1 εκ. το 2018). Εντούτοις, τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο πιο πάνω ποσό, σημείωσαν αύξηση της τάξης των €2,2 εκ. και ανήλθαν στα €819,4 εκ. τη φετινή περίοδο σε σύγκριση με €817,2 εκ. το 2018.

Τέλος, τα έσοδα από τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €15,1 εκ. και περιορίστηκαν στα €65,6 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2019.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Δημοσιονομικές Εξελίξεις (Πρόγραμμα Μεταμνημονιακής Παρακολούθησης)
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση