Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας24/07/2008
ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004 - 2006

Σύμφωνα με τ’ αποτελέσματα της Έρευνας Καινοτομίας που διεξήγαγε η Στατιστική Υπηρεσία ανάμεσα στις επιχειρήσεις με 10 απασχολούμενους και άνω, το ποσοστό των επιχειρήσεων που πραγματοποίησαν καινοτομικές δραστηριότητες κατά την περίοδο 2004-2006 ανήλθε σε 39,6%. Ανάμεσα στις βιομηχανικές επιχειρήσεις, το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 46,3% και στις υπηρεσίες στο 33,5%. Τα αντίστοιχα ποσοστά που καταγράφηκαν στην προηγούμενη παρόμοια έρευνα που αφορούσε την περίοδο 2002-2004 ήταν 46,1% για το σύνολο των επιχειρήσεων, 53,2% στη βιομηχανία και 37,9% στις υπηρεσίες.

Τα ποσοστά καινοτομικότητας αυξάνονται με το μέγεθος της επιχείρησης: 35,0% για επιχειρήσεις με αριθμό απασχολουμένων 10-49 άτομα, 56,7% για επιχειρήσεις με 50-249 απασχολούμενους και 82,1% για επιχειρήσεις με 250 απασχολούμενους και άνω.

Το 69,7% των επιχειρήσεων με καινοτομικές δραστηριότητες ανέφεραν ότι η καινοτομία είχε ψηλό βαθμό επίδρασης στη βελτίωση της παραγωγικής ευελιξίας τους, το 62,5% στην αύξηση της ικανότητας παραγωγής, το 57,5% στη βελτίωση της ποιότητας των αγαθών ή υπηρεσιών τους, το 55,9% στη συμμόρφωση με κανονισμούς ή απαιτήσεις, το 45,3% στην αύξηση της γκάμας των αγαθών ή υπηρεσιών, το 38,0% στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας, το 37,9% στην είσοδο σε νέες αγορές ή αύξηση του μεριδίου αγοράς, το 29,2% στη μείωση του εργατικού κόστους ανά μονάδα προϊόντος και το 19,9% στη μείωση του κόστους υλικών και ενέργειας ανά μονάδα προϊόντος.

Ανάμεσα στις επιχειρήσεις χωρίς καινοτομικές δραστηριότητες, ως οι κυριότεροι λόγοι που παρεμπόδισαν σε μεγάλο βαθμό την καινοτομία ή επηρέασαν την απόφαση για τη μη εφαρμογή καινοτομίας αναφέρθηκαν η ύπαρξη παλαιότερων καινοτομιών (32,2%), η έλλειψη ζήτησης για καινοτομίες (30,8%), το πολύ ψηλό κόστος (20,6%), η αβεβαιότητα της ζήτησης για καινοτόμα αγαθά ή υπηρεσίες (16,0%), η έλλειψη χρηματοδότησης στο εσωτερικό της επιχείρησης (15,4%) και από πηγές εξωτερικές της επιχείρησης (13,3%), η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού (12,8%) και άλλοι.Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση