Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας29/03/2019
Νεότερα Στοιχεία: Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης, Ιαν-Φεβ 2019

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €407,3 εκ. (1,9% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €254,3 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018 (1,2% στο ΑΕΠ).

ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι συνολικές δαπάνες για το πρώτο δίμηνο του2019 σημείωσαν αύξηση κατά €90,2 εκ. σε σύγκριση με το αντίστοιχοδίμηνο του 2018 και ανήλθαν στα €1.098,4 εκ. από €1.008,2 εκ. πέρσι (8,9% αύξηση).

Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις σημείωσαν την μεγαλύτερη αύξηση (€33,4 εκ.) και ανήλθαν στα €112,5 εκ. τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2019 σε σύγκριση με €79,1 εκ. τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2018. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά 7,3% ή €26,6 εκ. και ανήλθαν στα €393,4 εκ. (από €366,8 εκ. το 2018).

Μικρότερες αυξήσεις σημείωσαν οι κοινωνικές παροχές οι οποίες αυξήθηκαν κατά €13,6 εκ. το 2019 και ανήλθαν στα €410,6 εκ. (από €397,0 εκ. το 2018) και οι πληρωθέντες τόκοι, οι οποίοι αυξήθηκαν κατά €8,2 εκ. και ανήλθαν στα €61,4 εκ. (€53,2 εκ. τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2018).

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες σημείωσαν αύξηση της τάξης των €7,6 εκ. και ανήλθαν στα €29,0 εκ. σε σύγκριση με €21,4 εκ. τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2018. Εξαιρουμένων των απαλλοτριώσεων γης, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στις κεφαλαιουχικές δαπάνες, αυτές κατέγραψαν μείωση της τάξης των €5,7 εκ.(€13,4 εκ. το 2019 σε σύγκριση με €19,1 εκ. το 2018).

Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις επίσης αυξήθηκαν (€5,9 εκ. αύξηση) και ανήλθαν στα €11,0 εκ. (από €5,1 εκ. το 2018), και τέλος οι επιχορηγήσεις αυξήθηκαν κατά €1,5 εκ. και ανήλθαν στα €5,8 εκ.

Η τελευταία και μόνη κατηγορία δαπανών που κατέγραψε μείωση κατά τη συγκεκριμένη περίοδο είναι η ενδιάμεση ανάλωση, η οποία κατέγραψε μείωση της τάξης των €6,6 εκ. και περιορίστηκε στα €74,7 εκ. από €81,3 εκ. το πρώτο δίμηνο του 2018.

ΕΣΟΔΑ

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 19,3% (ή €243,2 εκ.) και ανήλθαν στα €1.505,7 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου2019 (από €1.262,5 εκ. το 2018).

Σημαντική αύξηση σημείωσαν οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις που εισπράχθηκαν από το Κράτος και οι οποίες αυξήθηκαν κατά €125,0 εκ. και ανήλθαν στα €127,4 εκ. (€2,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018).

Επίσης, τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €60,7 εκ. (19,3%) και ανήλθαν στα €375,7 εκ. το πρώτο δίμηνο του 2019 σε σύγκριση με €315,0 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €36,2 εκ. και ανήλθαν στα €40,2 εκ. (από €4,0 εκ. τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2018).

Oι κοινωνικές εισφορές που εισπράχθηκαν κατά τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο αυξήθηκαν κατά 8,2% (ή €26,2 εκ.) και ανήλθαν στα €344,6 εκ. (από €318,4 εκ. το πρώτο δίμηνο του 2018)και τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €6,1 εκ. και ανήλθαν στα €82,0 εκ.(από €75,9 εκ. το 2018).

Τέλος, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών σημείωσαν μικρή αύξηση της τάξης των €2,2 εκ. σε σύγκριση με το 2018 (€516,4 εκ. το 2019 από €514,2 εκ. το 2018), εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) παρέμειναν σταθερά στα €319,1 εκ. (από €319,0 εκ. το 2018).

Αντιθέτως, τα έσοδα από τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €13,2 εκ. και περιορίστηκαν στα €19,4 εκ. το πρώτο δίμηνο του 2019, σε σύγκριση με €32,6 εκ. που έλαβε το Κράτος το πρώτο δίμηνο του 2018.ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Δημοσιονομικές Εξελίξεις (Πρόγραμμα Μεταμνημονιακής Παρακολούθησης)
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση