Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας16/07/2004
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 2003
16/07/2004


ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, 2003
(προκαταρκτικά αποτελέσματα)

1. Εισαγωγή

Η Στατιστική Υπηρεσία, διεξήγαγε γενική Απογραφή Γεωργίας κατά την περίοδο Οκτωβρίου, 2003 – Μαρτίου, 2004. Η Απογραφή κάλυψε όλες τις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου και κατάγραψε όλες τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Η περίοδος αναφοράς των στοιχείων ήταν από την 1 Οκτωβρίου, 2002 μέχρι 30 Σεπτεβρίου, 2003 για τη φυτική παραγωγή ενώ ο αριθμός των ζώων αναφέρεται στην 1 Οκτωβρίου, 2003.

2. Σκοπός

Ο βασικός σκοπός της Απογραφής ήταν η καταγραφή όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η συλλογή αναλυτικών στοιχείων για την παρακολούθηση της εξέλιξης της διάρθρωσης των εκμεταλλεύσεων. Συγκεκριμένα, τα στατιστικά δεδομένα που συλλέγηκαν αφορούσαν:

α) Τον αριθμό των εκμεταλλεύσεων κατά επαρχία και κοινότητα.
β) Τα διάφορα χαρακτηριστικά των εκμεταλλεύσεων όπως τη νομική μορφή, το καθεστώς κατοχής, τα είδη καλλιεργειών και ζώων, τη μηχανοποίηση και τις καλλιεργητικές τεχνικές, κ.α.
γ) Την απασχόληση.


3. Προκαταρκτικά Αποτελέσματα

3.1 Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν τον αριθμό των εκμεταλλεύσεων να ανέρχεται σε 45.199 από τις οποίες η μεγάλη πλειοψηφία (44.611) είχαν χρησιμοποιούμενη γεωργική γη. Ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων χωρίς χρησιμοποιούμενη γεωργική γη ανέρχεται σε 588 και αφορούν βασικά κτηνοτροφικές μονάδες.

3.2 Η συνολική έκταση της χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης ανέρχεται στα 1.563.785 δεκάρια, από τα οποία 1.097.420 δεκάρια είχαν ετήσιες καλλιέργειες ενώ 407.873 δεκάρια αποτελούν μόνιμες καλλιέργειες. Έκταση 53.985 δεκαρίων ήταν σε αγρανάπαυση και η υπόλοιπη έκταση 4.509 δεκαρίων αφορά οικογενειακούς λαχανόκηπους, άγονους βοσκότοπους και μόνιμα λιβάδια.

3.3 Από τη συνολική χρησιμοποιούμενη γεωργική γη, έκταση 687.636 δεκαρίων ήταν ιδιόκτητη γη και 876.149 δεκάρια ήταν ενοικιασμένη ή με άλλη μη ιδιόκτητη μορφή διακατοχής.

3.4 Τη συνολική χρησιμοποιούμενη γεωργική γή συνθέτουν 221.917 αγροτεμάχια δηλ. αναλογούν 5 τεμάχια κατά εκμετάλλευση με μέση έκταση 7 δεκάρια κατά τεμάχιο ή 35 δεκάρια κατά εκμετάλλευση.

3.5 Οι κυριότερες καλλιέργειες που καταγράφηκαν κατά την απογραφή ήταν: Σιτηρά 738.459 δεκάρια, αμπέλια 125.278 δεκ., ελιές 126.114 δεκ., εσπεριδοειδή 48.652 δεκ., δέντρα για καρπό με κέλυφος (αμυγδαλιές, καρυδιές κλπ) 52.009 δεκ., άλλα οπωροφόρα δέντρα 39.819 δεκ..

3.6 Αναφορικά με τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις η απογραφή κατέγραψε 882 μονάδες χοιροτροφίας (433.038 χοίροι), 320 μονάδες αγελαδοτροφίας (61.053 αγελάδες), 1.782 προβατοτρόφους (262.243 πρόβατα), 3.178 αιγοτρόφους (360.203 αίγες) και 9.449 μονάδες πτηνοτροφίας (4,5 εκατ. πουλερικά).


4. Τελικά Αποτελέσματα της Απογραφής

Τα τελικά αποτελέσματα και οι λεπτομερείς πίνακες με όλα τα στοιχεία της Απογραφής υπολογίζεται να ετοιμαστούν μέχρι το Σεπτέμβριο του 2004. Τα κυριότερα στοιχεία θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας ενώ συγχρόνως θα γίνει συγκριτική ανασκόπηση των αποτελεσμάτων με εκείνα της προηγούμενης απογραφής του 1994. Τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν στο σύνολο τους σε έκδοση που θα ετοιμάσει η Στατιστική Υπηρεσία περί το τέλος 2004.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση