Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας29/05/2020
Νεότερα Στοιχεία: Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης, Ιαν-Απρ 2020

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2020 καταδεικνύουν έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €72,7 εκ. (0,4% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €201,9 εκ. τον Ιανουάριο-Απρίλιο 2019 (0,9% στο ΑΕΠ).


ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Οι συνολικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά €127,9 εκ. (+22,8%) και ανήλθαν στα €688,1 εκ. από €560,2 εκ. τον Απρίλιο του 2019.

Από τις κυριότερες κατηγορίες των δαπανών, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €9,6 εκ. (+4,5%) και ανήλθαν στα €222,7 εκ., οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €60,6 εκ. και ανήλθαν στα €65,8 εκ. και οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €31,4 εκ. (+98,1%) και ανήλθαν στα €63,4 εκ. τον Απρίλιο του 2020.

Τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά €244,1 εκ. (-35,1%) και περιορίστηκαν στα €451,2 εκ. τον Απρίλιο του 2020 (από €695,3 εκ. τον Απρίλιο 2019).

Από τις κυριότερες κατηγορίες των εσόδων, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών σημείωσαν μείωση της τάξης του 32,2% (περιορίστηκαν στα €195,3 εκ. από €287,9 εκ. το 2019), τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) σημείωσαν μείωση της τάξης του 16,5% (περιορίστηκαν στα €155,5 εκ. από €186,3 εκ. το 2019), τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο κατέγραψαν μείωση της τάξης του 31,0% (περιορίστηκαν στα €72,7 εκ. σε σύγκριση με €105,3 εκ. το 2019) και οι κοινωνικές εισφορές μειώθηκαν κατά 40,3% (περιορίστηκαν στα €121,9 εκ. από €204,1 εκ. το 2019).

Η αύξηση των δαπανών και η μείωση των εσόδων για τον μήνα Απρίλιο του 2020 οφείλονται σημαντικά στα μέτρα που λήφθηκαν για τη στήριξη των επιχειρήσεων και την αναστολή των εργασιών διάφορων κλάδων της οικονομίας, αντίστοιχα, λόγω της πανδημίας του covid-19.


ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι συνολικές δαπάνες για το πρώτο τετράμηνο του 2020 αυξήθηκαν κατά €117,1 εκ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 και ανήλθαν στα €2.606,5 εκ. από €2.489,4 εκ. (+4,7%).

Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €157,0 εκ. (+70,1%) και ανήλθε στα €380,9 εκ. σε σύγκριση με €223,9 εκ. το 2019.

Oι πληρωθέντες τόκοι επίσης σημείωσαν αύξηση και ανήλθαν στα €84,9 εκ. το πρώτο τετράμηνο του 2020 από €82,7 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο (αύξηση ύψους €2,2 εκ. ή 2,7%).

Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €46,2 εκ. (+5,6%) και ανήλθαν στα €869,7 εκ. (από €823,5 εκ. το 2019).

Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €45,4 εκ. (+5,7%) και ανήλθαν στα €848,1 εκ. (από €802,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019).

Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €61,4 εκ. και ανήλθαν στα €76,2 εκ. (από €14,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019). Η αύξηση στη συγκεκριμένη κατηγορία εν μέρει αποδίδεται στα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας του covid-19.

Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €32,8 εκ. (+17,7%) και ανήλθαν στα €218,1 εκ. το πρώτο τετράμηνο του 2020 (από €185,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019).

Ο λογαριασμός κεφαλαίου σημείωσε μείωση κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2020 και περιορίστηκε στα €128,6 εκ. σε σχέση με €356,5 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην κατηγορία «Άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου» που περιορίστηκαν στα €15,5 εκ. σε σχέση με €296,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Αντιθέτως, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €53,2 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2020 και ανήλθαν στα €113,1 εκ. σε σύγκριση με €59,9 εκ. το 2019.

ΕΣΟΔΑ
Τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 5,9% (€157,5 εκ.) και περιορίστηκαν στα €2.533,8 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου του 2020 (από €2.691,3 εκ. κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2019).

Οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών σημείωσαν μείωση της τάξης των €101,5 εκ. (-9,7%) σε σύγκριση με το 2019 και περιορίστηκαν στα €945,9 εκ. (€1.047,4 εκ. το 2019), εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) σημείωσαν μείωση της τάξης του 6,6%, που αντιστοιχεί σε €44,5 εκ., και περιορίστηκαν στα €624,7 εκ. το 2020 (από €669,2 εκ. κατά το πρώτο τετράμηνο του 2019).

Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο κατέγραψαν μείωση της τάξης των €26,5 εκ. (-4,4%) και περιορίστηκαν στα €573,5 εκ. σε σύγκριση με €600,0 εκ. κατά το πρώτο τετράμηνο του 2019.

Οι κοινωνικές εισφορές κατά το πρώτο τετράμηνο του 2020 μειώθηκαν κατά 3,9% (ή €28,4 εκ.) και περιορίστηκαν στα €693,6 εκ. (από €722,0 εκ. το 2019).

Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν κατά €42,2 εκ. (-90,0%) και περιορίστηκαν στα €4,7 εκ., σε σύγκριση με €46,9 εκ. κατά το πρώτο τετράμηνο του 2019.

Oι υπόλοιπες κατηγορίες εσόδων κατέγραψαν αύξηση κατά το πρώτο τετράμηνο του 2020.

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €33,6 εκ. (+19,5%) και ανήλθαν στα €205,7 εκ. το 2020 σε αντίθεση με €172,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €4,1 εκ. και ανήλθαν στα €52,8 εκ. το 2020 (σε αντίθεση με €48,7 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2019).

Τέλος, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν, για το πρώτο τετράμηνο του 2020, κατά €3,4 εκ. (+6,3%) και ανήλθαν στα €57,6 εκ. σε σύγκριση με €54,2 εκ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2019.Οι αυξήσεις σε ορισμένες κατηγορίες εσόδων και δαπανών αποδίδονται εν μέρει στην εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας από την 01.03.2019.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Δημοσιονομικές Εξελίξεις (Πρόγραμμα Μεταμνημονιακής Παρακολούθησης)
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση