Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας28/02/2019
Νεότερα Στοιχεία: Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης, Ιαν 2019


Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για τον Ιανουάριο του 2019 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €257,5 εκ. (1,2% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €255,2 εκ. τον Ιανουάριο του 2018 ( επίσης 1,2% στο ΑΕΠ).

ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι συνολικές δαπάνες για τον Ιανουάριο 2019 σημείωσαν αύξηση κατά €32,1 εκ. σε σύγκριση με τον αντίστοιχομήνα του 2018 και ανήλθαν στα €544,1 εκ. από €512,0 εκ. πέρσι (6,3% αύξηση).

Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις σημείωσαν την μεγαλύτερη αύξηση (€33,7 εκ.) και ανήλθαν στα €87,9 εκ. τον Ιανουάριο του 2019 σε σύγκριση με €54,2 εκ. τον Ιανουάριο του 2018. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά 4,3% ή €7,9 εκ. και ανήλθαν στα €191,8 εκ. (από €183,9 εκ. το 2018).

Μικρότερες αυξήσεις σημείωσαν οι επιχορηγήσεις (€2,2 εκ.) που ανήλθαν στα €2,7 εκ. και οι κεφαλαιουχικές δαπάνες (€2,5 εκ.) οι οποίες ανήλθαν στα €9,1 εκ. σε σύγκριση με €6,6 εκ. τον Ιανουάριο του 2018. Εξαιρουμένων των απαλλοτριώσεων γης, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στις κεφαλαιουχικές δαπάνες, αυτές κατέγραψαν μείωση της τάξης των €3,1 εκ.(€1,7 εκ. το 2019 σε σύγκριση με €4,8 εκ. το 2018). Τέλος, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν ελαφρώς κατά €1,6 εκ. το 2019 και ανήλθαν στα €203,8 εκ.

Οι υπόλοιπες τρεις κατηγορίες δαπανών κατέγραψαν μείωση. Συγκεκριμένα, η ενδιάμεση ανάλωση κατέγραψε μείωση της τάξης των €11,1 εκ. και περιορίστηκε στα €24,6 εκ. από €35,7 εκ. τον Ιανουάριο του 2018. Επίσης, οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €3,6 εκ. και ανήλθαν στα €22,2 εκ. (€25,8 εκ. τον Ιανουάριο του 2018) και οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €1,1 εκ. και ανήλθαν στα €2,0 εκ.

ΕΣΟΔΑ

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 4,5% (ή €34,4 εκ.) και ανήλθαν στα €801,6 εκ. τον πρώτο μήνα του 2019 (από €767,2 εκ. το 2018).

Αναλυτικά, τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €26,5 εκ. (11,5%) και ανήλθαν στα €256,7 εκ. τον Ιανουάριο του 2019 σε σύγκριση με €230,2 εκ. τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €6,7 εκ. και ανήλθαν στα €48,2 εκ.και οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις που εισπράχθηκαν από το Κράτος αυξήθηκαν κατά €3,9 εκ. και ανήλθαν στα €5,3 εκ. Τέλος, οι κοινωνικές εισφορές που εισπράχθηκαν κατά τον Ιανουάριο αυξήθηκαν κατά 1,9% (ή €3,4 εκ.) και ανήλθαν στα €182,5 εκ. (από €179,1 εκ. τον πρώτο μήνα του 2018).

Αντιθέτως, τα έσοδα από τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €3,9 εκ. και περιορίστηκαν στα €8,1 εκ. και οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν κατά €1,5 εκ. και περιορίστηκαν στο €1,8 εκ. (από €3,3 εκ. τον Ιανουάριο του 2018).

Τέλος, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών σημείωσαν μικρή μείωση της τάξης των €0,7 εκ. σε σύγκριση με το 2018 (€299,0 εκ. το 2019 από €299,7 εκ. το 2018), εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) σημείωσαν μείωση της τάξης του 4,2%, που αντιστοιχεί σε €8,0 εκ., και περιορίστηκαν στα €183,0 εκ. το 2019 (από €191,0 εκ. το 2018).ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Δημοσιονομικές Εξελίξεις (Πρόγραμμα Μεταμνημονιακής Παρακολούθησης)
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση