Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας23/11/2010
Νέα Έκδοση: Στατιστικές της Εκπαίδευσης, 2008/2009

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει την ετήσια έκθεση "Στατιστικές της Εκπαίδευσης", για το σχολικό έτος 2008/09. Η έκθεση δίδει λεπτομερή στοιχεία για τον αριθμό εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μαθητών/σπουδαστών, διδακτικού και μη-διδακτικού προσωπικού, τις δαπάνες σε κάθε επίπεδο εκπαίδευσης καθώς επίσης και τους Κύπριους φοιτητές στο εξωτερικό.

Τα κυριότερα στοιχεία της έκθεσης είναι:

Σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης υπήρχαν συνολικά 1.277 εκπαιδευτικά ιδρύματα,

179.702 μαθητές/σπουδαστές και 16.345 εκπαιδευτικοί, που αναλογούν σε 11,0 μαθητές ανά εκπαιδευτικό.

Από το σύνολο των μαθητών και σπουδαστών, ποσοστό 69,5% φοιτούσαν σε δημόσια

σχολεία και 30,5% σε ιδιωτικά.

Οι εγγραφές των μαθητών/σπουδαστών κατά επίπεδο εκπαίδευσης ήταν: Προσχολική και Προδημοτική 27.420, Δημοτική 55.552, Μέση 65.445, Τριτοβάθμια 30.986 και Ειδική εκπαίδευση 299.

Οι Κύπριοι φοιτητές στο εξωτερικό αριθμούσαν 21.473. Η κατανομή τους κατά επίπεδο ήταν: Μη-πανεπιστημιακό 385 ή 1,8%, Πανεπιστημιακό Προπτυχιακό 18.712 ή 87,1%, Πανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό (Master) 1.886 ή 8,8%, και Διδακτορικό 490 ή 2,3%.

Οι κυριότεροι κλάδοι σπουδών ήταν: Διοίκηση επιχειρήσεων και συναφή 12,1%, Υγεία 10,8%, Κοινωνικές επιστήμες 9,4%, Ανθρωπιστικές σπουδές 9,2%, Μηχανική 8,3%, Αρχιτεκτονική και πολιτική μηχανική με 6,9% και Παιδαγωγικά 6,7%.

Οι κυριότερες χώρες σπουδών ήταν: Ελλάδα 54,7%, Ηνωμένο Βασίλειο 35,4%, Η.Π.Α. 2,2%, Βουλγαρία 1,5%, Ουγγαρία 1,2%, Γαλλία 0,9% και Γερμανία 0,8%.

Οι δημόσιες δαπάνες για τη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, για όλα τα επίπεδα ήταν

€1.293,5 εκ. για το 2008. Η κατά μαθητή τρέχουσα δημόσια δαπάνη στα δημόσια σχολεία κατά επίπεδο εκπαίδευσης είχε ως ακολούθως: Προσχολική και Προδημοτική €5.510, Δημοτική €5.401, Μέση €8.604 και Τριτοβάθμια €13.679.

Η έκθεση διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή δωρεάν, στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας και προσεχώς θα διατίθεται σε έντυπη μορφή από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο προς €13.50 .

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση