Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας31/07/2019
Νεότερα Στοιχεία: Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης, Ιαν-Ιουν 2019

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €572,3 εκ. (2,6% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €326,9 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2018 (1,6% στο ΑΕΠ).

ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι συνολικές δαπάνες για το πρώτο εξάμηνο του2019 σημείωσαν αύξηση κατά €197,0 εκ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και ανήλθαν στα €3.532,8 εκ. από €3.335,8 εκ. το 2018 (5,9% αύξηση).

Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων)σημείωσαν την μεγαλύτερη αύξηση (€104,9 εκ. ή9,5%) και ανήλθαν στα €1.210,5 εκ. τον Ιανουάριο-Ιούνιο του 2019 σε σύγκριση με €1.105,6 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι κοινωνικές παροχές επίσης αυξήθηκαν σημαντικά λόγω της συμπερίληψης των λογαριασμών του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας στη Γενική Κυβέρνηση (€80,5 εκ. ή 6,1%) και ανήλθαν στα €1.393,8 εκ. τον Ιανουάριο-Ιούνιο του 2019 σε σύγκριση με €1.313,3 εκ. τον Ιανουάριο-Ιούνιοτου 2018.

Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €55,4 εκ. και ανήλθε, για τη συγκεκριμένη περίοδο του 2019, στα €360,6 εκ. ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018 το ποσό αυτό ανέρχετο στα €305,2 εκ. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €34,0 εκ. και ανήλθαν στα €263,6 εκ. από €229,6 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Μικρότερη αύξηση σημείωσανοι επιχορηγήσεις,οι οποίες αυξήθηκαν κατά €1,5 εκ. και ανήλθαν στα €21,6 εκ. (€20,1 εκ. τον Ιανουάριο-Ιούνιο του 2018).

Μείωση κατέγραψαν οι κατηγορίες εξόδων που αφορούν στο κεφάλαιο. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες σημείωσαν μείωση της τάξης των €64,3 εκ. και ανήλθαν στα €73,3 εκ. σε σύγκριση με €137,6 εκ. τον Ιανουάριο-Ιούνιοτου 2018. Εξαιρουμένων των απαλλοτριώσεων γης, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στις κεφαλαιουχικές δαπάνες, οι δαπάνες αυτές κατέγραψαν μείωση της τάξης των €60,5 εκ.(€56,0 εκ. το 2019 σε σύγκριση με €116,5 εκ. το 2018). Περαιτέρω, οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €2,9 εκ. και περιορίστηκαν στα €19,9 εκ. (από €22,8 εκ. το 2018).

Τέλος, οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €12,1 εκ. και περιορίστηκαν στα €189,5 εκ. σε σύγκριση με €201,6 εκ. το 2018.

ΕΣΟΔΑ
Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 12,1% (ή €442,4 εκ.) και ανήλθαν στα €4.105,1 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου2019 (από €3.662,7 εκ. το 2018).

Σημαντική αύξηση σημείωσαν οι κοινωνικές εισφορές που εισπράχθηκαν λόγω της συμπερίληψης των λογαριασμών του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας στη Γενική Κυβέρνηση και οι οποίες αυξήθηκαν κατά €248,7 εκ. και ανήλθαν στα €1.142,0 εκ. από €893,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις που εισπράχθηκαν από το Κράτος ανήλθαν στα €141,3 εκ. (αύξηση ύψους €82,9 εκ.) σε σύγκριση με τα €58,4 εκ. που είχαν εισπραχθεί κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτοεπίσης αυξήθηκαν σημαντικά (κατά €78,8 εκ.) και ανήλθαν στα €802,7 εκ. (από €723,9 εκ. το 2018).Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €24,0 εκ. και ανήλθαν κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019 στα €92,0 εκ. (€68,0 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο).

Οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών κατέγραψαν συγκρατημένη αύξηση κατά τη συγκεκριμένη περίοδο αφού οι εισπράξεις τους αυξήθηκαν κατά €11,9 εκ. και ανήλθαν στα €1.579,3 εκ. (€1.567,4 εκ. το 2018). Εντούτοις, τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο πιο πάνω ποσό, σημείωσαν αύξηση της τάξης των €35,2 εκ. και ανήλθαν στα €1.017,4 εκ. τη φετινή περίοδο σε σύγκριση με €982,2 εκ. το 2018.

Αύξηση σημείωσαν επίσης τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών που αυξήθηκαν κατά €10,2 εκ. και ανήλθαν στα €265,7 εκ. (από €255,5 εκ. το 2018).

Αντιθέτως τα έσοδα από τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €14,1 εκ. και περιορίστηκαν στα €82,1 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Δημοσιονομικές Εξελίξεις (Πρόγραμμα Μεταμνημονιακής Παρακολούθησης)
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση