Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας30/11/2017
Νεότερα Στοιχεία: Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης, Ιαν-Οκτ 2017

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για το πρώτο δεκάμηνο του 2017 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €498,0 εκ. (2,6% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €138,9 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο (0,8% στο ΑΕΠ).

Δαπάνες
Οι συνολικές δαπάνες για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2017 σημείωσαν αύξηση κατά €159,5 εκ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 και ανήλθαν στα €5.469,7 εκ. από €5.310,2 εκ. πέρσι (3,0% αύξηση).

Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €52,4 εκ. (αύξηση 11,4%) και ανήλθε στα €512,7 εκ. σε σύγκριση με €460,3 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €74,5 εκ., ήτοι 4,3%, και ανήλθαν στα €1.812,7 εκ. (από €1.738,2 εκ. το 2016). Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €40,0 εκ. (2,0%) και ανήλθαν στα €2.067,2 εκ. (από €2.027,2 εκ. το 2016), ενώ αύξηση του ύψους των €28,3 εκ. (ήτοι 8,6%) σημείωσαν οι τρέχουσες μεταβιβάσεις οι οποίες ανήλθαν συνολικά στα €355,6 εκ. το πρώτο δεκάμηνο του 2017 σε σύγκριση με €327,3 εκ. το 2016.

Αύξηση παρατηρείται και στους πληρωθέντες τόκους οι οποίοι αυξήθηκαν κατά €18,5 εκ. (ή 4,8%) και ανήλθαν στα €405,3 εκ. σε σύγκριση με €386,8 εκ. την περσινή περίοδο.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες μειώθηκαν κατά €3,0 εκ. (-1,2%) και ανήλθαν στα €245,2 εκ. (από €248,2 εκ. το 2016). Εξαιρουμένων των απαλλοτριώσεων γης, οι δαπάνες αυτές σημειώνουν αύξηση η οποία ανέρχεται στα €17,1 εκ., που αντιστοιχεί σε 9,2% (€203,3 εκ. το 2017 σε σύγκριση με €186,2 εκ. το 2016).

Οι επιχορηγήσεις μειώθηκαν κατά €33,5 εκ. και ανήλθαν στα €30,6 εκ. (σε σύγκριση με €64,1 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2016) ενώ οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €17,7 εκ. και ανήλθαν στα €40,4 εκ. (από €58,1 εκ. το 2016).

Έσοδα
Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 9,5% (€518,6 εκ. αύξηση) και ανήλθαν στα €5.967,7 εκ. τους πρώτους δέκα μήνες του 2017 (από €5.449,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016).

Οι περισσότερες κατηγορίες εσόδων σημείωσαν αύξηση για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2017. Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών σημείωσαν αύξηση της τάξης του 12,4% (ή €270,0 εκ.) σε σύγκριση με το 2016 (€2.453,4 εκ. το 2017 από €2.183,4 εκ. το 2016), εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) σημείωσαν αύξηση της τάξης του 14,4%, που αντιστοιχεί σε €184,9 εκ., και ανήλθαν για το δεκάμηνο του 2017
στα €1.468,2 εκ. (από €1.283,2 εκ. το 2016).

Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €45,2 εκ. ή 3,4% και ανήλθαν στα €1.384,3 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου του 2017 σε σύγκριση με €1.339,1 εκ. το 2016, ενώ οι κοινωνικές εισφορές που εισπράχθηκαν κατά τη συγκεκριμένη περίοδο αυξήθηκαν κατά 10,7% (ή €133,0 εκ.) και ανήλθαν στα €1.373,2 εκ. (από €1.240,2 εκ. τον Ιανουάριο-Οκτώβριο του 2016). Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €63,6 εκ. (ή 17,6%) και ανήλθαν στα €425,4 εκ.

Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις σημείωσαν επίσης αύξηση της τάξης των €33,9 εκ. σε σύγκριση με το 2016 και ανήλθαν στα €67,6 εκ. (από €33,7 εκ. το πρώτο δεκάμηνο του 2016).

Οι κατηγορίες εσόδων που σημείωσαν μείωση είναι οι τρέχουσες μεταβιβάσεις και οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα, τα οποία μειώθηκαν κατά €21,2 εκ. (-12,0%) και €5,9 εκ. (-5,2%) αντίστοιχα και ανήλθαν στα €155,9 εκ. και €107,9 εκ. (από €177,1 εκ. και €113,8 εκ. το 2016).


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Δημοσιονομικές Εξελίξεις (Πρόγραμμα Μεταμνημονιακής Παρακολούθησης)


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση