Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας30/08/2018
Νεότερα Στοιχεία: Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης, Ιαν-Ιουλ 2018

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για τους πρώτους επτά μήνες του 2018 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €514,7 εκ. (2,6% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €217,2 εκ. το 2017 (1,1% στο ΑΕΠ).

ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι συνολικές δαπάνες για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2018 σημείωσαν αύξηση κατά €77,1 εκ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 και ανήλθαν στα €3.986,2 εκ. από €3.909,1 εκ. πέρσι (2,0% αύξηση).

Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €41,7 εκ. (2,8%) και ανήλθαν στα €1.519,1 εκ. (από €1.477,4 εκ. το 2017) ενώ οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €32,8 εκ., ήτοι 2,6%, και ανήλθαν στα €1.294,4 εκ. (από €1.261,6 εκ. το 2017). Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €18,6 εκ. (5,3%) και ανήλθε στα €370,2 εκ. το πρώτο επτάμηνο του 2018 σε σύγκριση με €351,6 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά €2,8 εκ. και ανήλθαν στα €175,4 εκ. Εξαιρουμένων των απαλλοτριώσεων γης, η αύξηση στις κεφαλαιουχικές δαπάνες ανέρχεται στα €9,0 εκ. (€150,3 εκ. το 2018 σε σύγκριση με €141,3 εκ. το 2017). Οι επιχορηγήσεις αυξήθηκαν κατά €1,3 εκ. και ανήλθαν στα €23,1 εκ.

Οι υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών σημείωσαν μείωση, η μεγαλύτερη εκ των οποίων σημειώνεται στους πληρωθέντες τόκους οι οποίοι μειώθηκαν κατά €16,9 εκ. καταγράφοντας έτσι δαπάνες του ύψους των €313,4 εκ. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €2,7 εκ. και κατέγραψαν δαπάνη της τάξης των €27,2 εκ. (€29,9 εκ. το 2017), ενώ οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν ελαφρώς κατά €0,4 εκ. και ανήλθαν στα €263,5 εκ.

ΕΣΟΔΑ
Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 9,1% (ή €374,7 εκ.) και ανήλθαν στα €4.501,0 εκ. το πρώτο επτάμηνο του 2018 (από €4.126,3 εκ. το 2017).

Όλες οι κατηγορίες εσόδων πλην των κατηγοριών των εισπραχθέντων τόκων και μερισμάτων και τρέχουσων μεταβιβάσεων σημείωσαν αύξηση την περίοδο Ιανουάριου-Ιουλίου 2018.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών σημείωσαν αύξηση της τάξης του 13,6% (ή €227,8 εκ.) σε σύγκριση με το 2017 (€1.897,6 εκ. το 2018 από €1.669,8 εκ. το 2017), εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) σημείωσαν αύξηση της τάξης του 21,9%, που αντιστοιχεί σε €213,9 εκ. και ανήλθαν στα €1.188,6 εκ. το 2018 (από €974,7 εκ. το 2017).

Οι κοινωνικές εισφορές που εισπράχθηκαν κατά τη συγκεκριμένη περίοδο αυξήθηκαν κατά 9,9% (ή €95,0 εκ.) και ανήλθαν στα €1.054,1 εκ. (από €959,1 εκ. το πρώτο επτάμηνο του 2017). Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις που εισπράχθηκαν από το Κράτος αυξήθηκαν κατά €50,9 εκ. και ανήλθαν στα €86,5 εκ. ενώ τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €34,4εκ. και ανήλθαν στα €325,8 εκ. Τη μικρότερη αύξηση σημείωσαν τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο τα οποία αυξήθηκαν κατά €9,3 εκ. και ανήλθαν στα €958,2 εκ. τους πρώτους επτά μήνες του 2018 σε σύγκριση με €948,9 εκ. το 2017.

Τέλος, οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα, περιορίστηκαν στα €70,5 εκ. (από €105,2 εκ.) για τη συγκεκριμένη περίοδο ενώ οι εισπραχθείσες τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €8,0 εκ. και ανήλθαν στα €108,3 εκ.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Δημοσιονομικές Εξελίξεις (Πρόγραμμα Μεταμνημονιακής Παρακολούθησης)
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση