International Blaise User Conference 2020 Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Στατιστικής Ευρωπαικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΣΣ) ESS Vision 2020 European Statistical Data Support Απογραφή Πληθυσμού 2011 Βραβεία Καινοτομίας Κύπρου 2011 Ειδοποίηση για online ενημέρωση RSS Feed Επίσημη Ιστοσελίδα για το COVID-19 Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Cyprus Flight Pass


Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας07/06/2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την Εκτέλεση Καθηκόντων Απογραφέα/Επιθεωρητή στην Απογραφή Πληθυσμού 2021

Η Στατιστική Υπηρεσία προγραμματίζει τη διεξαγωγή της Απογραφής Πληθυσμού 2021, η οποία αποτελεί βασική πηγή πληροφοριών και στατιστικών δεδομένων. Η Απογραφή, η οποία διεξάγεται σε τακτά διαστήματα 10 χρόνων, θα διενεργηθεί κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2021.

Σκοπός της Απογραφής είναι η καταγραφή όλου του πληθυσμού που διαμένει στις ελεγχόμενες από το Κράτος περιοχές και η συλλογή λεπτομερών δεδομένων για τα δημογραφικά και κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά του, καθώς και στοιχείων για τον αριθμό νοικοκυριών και κατοικιών, το μέγεθος και τις ανέσεις που διαθέτουν όπως και τη γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού, των νοικοκυριών και των κατοικιών. Θα γίνει επιπρόσθετα καταγραφή όλων των ιδρυμάτων και των ατόμων που διαμένουν μόνιμα σε αυτά.

Η συλλογή των στοιχείων θα γίνει μέσω προσωπικών συνεντεύξεων στα νοικοκυριά και στα ιδρύματα και για τον σκοπό αυτό η Στατιστική Υπηρεσία θα προβεί σε αγορά υπηρεσιών από περίπου 1.100 άτομα. Αναμένεται ότι 1.000 άτομα θα απασχοληθούν ως απογραφείς και 100 ως επιθεωρητές. Τα καθήκοντα των απογραφέων αφορούν την καταγραφή όλων των κατοικιών, των ιδρυμάτων και των ενοίκων τους σε κάθε απογραφικό τμήμα το οποίο θα τους ανατεθεί. Τα καθήκοντα των επιθεωρητών αφορούν τον έλεγχο και την καθοδήγηση των απογραφέων. Οι επιθεωρητές θα επιλεγούν ανάλογα με τα προσόντα και την εμπειρία τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση για εκδήλωση ενδιαφέροντος μέχρι τις 2 Ιουλίου, 2021. Η υποβολή αίτησης μπορεί να γίνει μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Προσόντα:

Δήλωση ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλουν άτομα τα οποία κατέχουν τα πιο κάτω προσόντα:

- Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης
- Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας
- Λευκό ποινικό μητρώο
- Οι άντρες υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης το οποίο να αποδεικνύει την ολοκλήρωση της στρατιωτικής τους θητείας ή τη νόμιμη απαλλαγή τους
- Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία

Η υγεία και η φυσική κατάσταση του κάθε υποψηφίου πρέπει να του επιτρέπουν να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εν λόγω εργασίας, εφόσον θα απαιτούνται πολλαπλές μετακινήσεις, τόσο με τα πόδια όσο και με μηχανοκίνητο όχημα, εντός των απογραφικών τμημάτων, ώστε να συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός συνεντεύξεων. Η φύση της εργασίας απαιτεί επισκέψεις και κατά τις απογευματινές ώρες, καθώς και κατά τα Σαββατοκυρίακα ή τις αργίες.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και άτομα που έχουν συνταξιοδοτηθεί.

Η επιλογή των ατόμων θα γίνει σε σχέση με τις ανάγκες κατά Δήμο/Κοινότητα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν τον Δήμο/Κοινότητα που διαμένουν κατά την υποβολή της αίτησής τους, ώστε, όπου είναι εφικτό, να τους ανατεθούν απογραφικά τμήματα πλησίον του τόπου διαμονής τους.

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν και όσοι υποψήφιοι διαπιστωθεί προκαταρκτικά ότι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη κατά την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου 2021, για να εξακριβωθεί η καταλληλότητά τους για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης.

Κριτήρια αξιολόγησης:

Η συνολική αξιολόγηση των υποψηφίων θα βασίζεται στα κριτήρια του πιο κάτω πίνακα και η ελάχιστη βαθμολογία επιλογής θα είναι 30:

Κριτήρια
Μόρια
Εμπειρία σε απογραφικές ή δειγματοληπτικές έρευνες
10
Γνώση γλωσσών όπως της αγγλικής, αραβικής, ρωσικής, βουλγαρικής, ρουμανικής
5
Προσωπική συνέντευξη
45
ΣΥΝΟΛΟ
60


Με την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, θα καταρτιστεί κατάλογος με τα άτομα που θα επιλεγούν. Ο κατάλογος θα παραμείνει ανοικτός ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες που θα προκύπτουν μέχρι την ολοκλήρωση της Απογραφής. Οι υποψήφιοι που δεν θα επιλεγούν θα τύχουν ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου 2021.

Καθήκοντα:

Τα άτομα που θα επιλεγούν ως απογραφείς θα είναι υπεύθυνα για την καταγραφή όλων των κατοικιών, των ιδρυμάτων και του πληθυσμού σε κάθε απογραφικό τμήμα ή σύμπλεγμα απογραφικών τμημάτων που θα τους ανατεθεί. Τα στοιχεία θα συλλέγονται με προσωπικές συνεντεύξεις, με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου το οποίο θα είναι εγκατεστημένο σε φορητό υπολογιστή τύπου tablet. Ο απογραφέας κατά τον Σεπτέμβριο 2021 θα πρέπει να παρακολουθήσει εκπαίδευση διάρκειας 40 περίπου ωρών.

Τα άτομα που θα επιλεγούν ως επιθεωρητές θα έχουν την ευθύνη για την επίβλεψη μιας ομάδας περίπου 10 απογραφέων. Συγκεκριμένα, θα είναι υπεύθυνα για τη σωστή καθοδήγηση και έλεγχο της ομάδας τους, για τον έλεγχο κάλυψης κάθε απογραφικού τμήματος, για την ποιότητα και τον αριθμό των ερωτηματολογίων που παραδίδει η ομάδα τους, καθώς και για την ορθή και έγκαιρη συμπλήρωση συγκεκριμένων εντύπων που χρειάζονται για την αποτελεσματική οργάνωση της Απογραφής. Ο επιθεωρητής κατά τον Σεπτέμβριο 2021, θα πρέπει να παρακολουθήσει εκπαίδευση διάρκειας 2 εβδομάδων και στη συνέχεια θα πρέπει να εκπαιδεύσει τους απογραφείς για 40 ώρες.


ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Census2021-Agreement-EL-070621.pdf

Census2021-Application_Announcement-EL-070621.pdf
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση