Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/09/2019
Νέα Ηλεκτρονική Έκδοση: Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (συνοπτικά στοιχεία), Ιουν 2019

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τη μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)” για τον Ιούνιο 2019.

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019 ήταν €4.096,1 εκ. σε σύγκριση με €4.462,0 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2018. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και σε Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019 ήταν €1.694,2 εκ. σε σύγκριση με €2.670,7 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2018. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €2.401,9 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019 σε σύγκριση με €1.791,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Οι συνολικές εισαγωγές για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €623,6 εκ. σε σύγκριση με €975,7 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2018. Οι συνολικές εξαγωγές για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €624,4 εκ. σε σύγκριση με €1.265,1 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2018.

(β) Κατά τον μήνα Ιούνιο 2019 οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) ήταν €734,1 εκ. σε σύγκριση με €643,3 εκ. τον Ιούνιο του 2018.

(γ) Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και σε Κράτη Μέλη της Ε.Ε.), περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Ιούνιο του 2019 ήταν €227,9 εκ. σε σύγκριση με €595,6 εκ. τον Ιούνιο του 2018. Οι συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Ιούνιο του 2019 ήταν €131,5 εκ. σε σύγκριση με €159,2 εκ. τον Ιούνιο του 2018, ενώ οι συνολικές εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Ιούνιο του 2019 ήταν €96,4 εκ. σε σύγκριση με €436,4 εκ. τον Ιούνιο του 2018. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για τον Ιούνιο του 2019 ήταν €121,9 εκ. σε σύγκριση με €149,9 εκ. τον Ιούνιο του 2018. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων τον Ιούνιο του 2019 ήταν €7,8 εκ. σε σύγκριση με €6,5 εκ. τον Ιούνιο του 2018.


Η μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)” για τον μήνα Ιούνιο 2019 διατίθεται δωρεάν στην Ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση