Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας



28/11/2016
Νέα Έκδοση: Οικονομικές Στατιστικές της Υγείας, 2014

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει την ετήσια έκθεση «Οικονομικές Στατιστικές της Υγείας, 2014».

Η έκθεση παρουσιάζει στοιχεία για τον αριθμό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας, την απασχόληση, την αξία παραγωγής, την προστιθέμενη αξία, το εργατικό κόστος και άλλες δαπάνες και τις ακαθάριστες πάγιες κεφαλαιουχικές επενδύσεις.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν κατά το 2014 ήταν:

(α) Ο τομέας της ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας παρουσίασε οριακή υποχώρηση, με την προστιθέμενη αξία να μειώνεται κατά 0,6% σε σταθερές τιμές σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο.

(β) Η προστιθέμενη αξία του τομέα σε τρέχουσες τιμές αγοράς μειώθηκε κατά 0,2% στα €554,5 εκ. το 2014 σε σύγκριση με €555,8 εκ. το 2013. Η συνεισφορά του τομέα στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία το 2014 παρέμεινε στο 4,2%, όπως και το 2013.

(γ) Η απασχόληση στον τομέα αυξήθηκε κατά 1,8% το 2014 σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο και έφθασε τα 16.538 άτομα, που αντιπροσωπεύουν το 3,9% του συνόλου του επικερδώς απασχολούμενου πληθυσμού.

(δ) Οι ακαθάριστες πάγιες κεφαλαιουχικές επενδύσεις το 2014 αυξήθηκαν κατά 16,8% σε σύγκριση με το 2013 και έφθασαν τα €19,5 εκ.

Η έκθεση διατίθεται προς πώληση από το Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας προς €6,50 το αντίτυπο. Επίσης διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ












Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση