Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας06/10/2003
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 2000/2001

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει την ετήσια έκθεση "Στατιστικές της Εκπαίδευσης", για το σχολικό έτος 2000/01. Η έκθεση δίδει λεπτομερή στοιχεία για τον αριθμό εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μαθητών/σπουδαστών, διδακτικού και μη-διδακτικού προσωπικού, τις δαπάνες σε κάθε επίπεδο εκπαίδευσης καθώς επίσης και τους Κύπριους φοιτητές στο εξωτερικό.

2. Τα κυριότερα στοιχεία της έκθεσης είναι:
· Σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης υπήρχαν συνολικά 1.186 εκπαιδευτικά ιδρύματα,166.130 μαθητές/σπουδαστές και 12.051 εκπαιδευτικοί, που αναλογούν σε 13,8 μαθητές ανά εκπαιδευτικό.

· Από το σύνολο των μαθητών και σπουδαστών, ποσοστό 79,7% φοιτούσαν σε δημόσια σχολεία και 20,3% σε ιδιωτικά.

· Οι εγγραφές των μαθητών/σπουδαστών κατά επίπεδο εκπαίδευσης ήταν: Προδημοτική 26.455, Δημοτική 63.387, Μέση 64.023, Τριτοβάθμια στην Κύπρο 11.934 και Ειδική εκπαίδευση 331. Οι εγγραφές στα διάφορα ινστιτούτα συμπληρωματικής εκπαίδευσης ήταν 88.390.

· Οι Κύπριοι φοιτητές στο εξωτερικό αριθμούσαν 13.650. Η κατανομή τους κατά επίπεδο ήταν: Μη-πανεπιστημιακό 1.191 ή 8,7%, Πανεπιστημιακό Προπτυχιακό 11.041 ή 80,9%, Πανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό (Master) 1.102 ή 8,1%, και Διδακτορικό 316 ή 2,3%.

- Οι κυριότεροι κλάδοι σπουδών ήταν: Διοίκηση επιχειρήσεων και συναφή 13,2%, Ανθρωπιστικές σπουδές 12,1%, Κοινωνικές επιστήμες 11,3%, Υγεία 9,6%, Μηχανική 8,0% και Παιδαγωγικά 7,6%.

- Οι κυριότερες χώρες σπουδών ήταν: Ελλάδα 55,4%, Ηνωμένο Βασίλειο 21,5%, Η.Π.Α. 12,5%, Ουγγαρία 2,1%, Ομοσπονδία της Ρωσσίας 1,3%, Βουλγαρία 1,9% και Γερμανία 0,8%.

· Οι δημόσιες δαπάνες για τη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, για όλα τα επίπεδα ήταν £309,4 εκ.. Η κατά μαθητή τρέχουσα δαπάνη στα δημόσια σχολεία κατά επίπεδο εκπαίδευσης είχε ως ακολούθως: Προδημοτική £1.151, Δημοτική £1.574, Μέση £2.310 και Τριτοβάθμια £6.217.

3. Η έκθεση διατίθεται από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο προς £8.00 το αντίτυπο.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση