Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας30/12/2010
Νεότερα Στοιχεία: Μέσες Μηνιαίες Απολαβές Υπαλλήλων κατά Τρίμηνο, 3ο τρίμηνο 2010

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2010, εκτιμούνται στα €1865 (άνδρες €2041 και γυναίκες €1653).

Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2009, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων σημείωσαν αύξηση της τάξης του 3,6% (άνδρες 3,0% και γυναίκες 4,8%). Η αντίστοιχη αύξηση που παρατηρήθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο του 2009, ήταν 2,6%. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην καταβολή της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (Α.Τ.Α.) πάνω στις ακαθάριστες απολαβές των υπαλλήλων, η οποία ανερχόταν σε 1,40% από τον Ιανουάριο του 2010 και 0,92% από τον Ιούλιο του 2010.


Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2010 (εποχικά διορθωμένα στοιχεία), σημειώθηκε αύξηση στις μέσες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά 1,8% (άνδρες 1,7% και γυναίκες 2,0%). Η αντίστοιχη μεταβολή που παρατηρήθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο του 2009 ήταν 0,0%, δηλαδή οι απολαβές των υπαλλήλων είχαν παραμείνει σταθερές.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση