Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας02/10/2003
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 2003

1. Σκοπός της Απογραφής

Η Στατιστική Υπηρεσία θα διενεργήσει γενική Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας από τις 6 Οκτωβρίου 2003 μέχρι τον Ιανουάριο του 2004. Η Απογραφή αυτή διενεργείται στα πλαίσια του προγράμματος διεξαγωγής απογραφών στην Κύπρο, όπως επίσης και λόγω των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ συνάδει και με τις συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (ΦAO) για διεξαγωγή απογραφών κάθε 8-10 χρόνια.

Αυτή είναι η πέμπτη γενική Απογραφή Γεωργίας μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου και η τέταρτη μετά το 1974. Οι προηγούμενες διενεργήθηκαν το 1960, το 1977, το 1985 και το 1994.

Σκοπός της απογραφής είναι η καταγραφή όλων των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και η εξακρίβωση λεπτομερών στοιχείων για τη διάρθρωση τους τα οποία θα υποβοηθήσουν την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στο γεωργικό τομέα και των διαχρονικών αλλαγών και τάσεων έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν για την ετοιμασία νέων σχεδίων για τη γεωργία και την ύπαιθρο γενικότερα, ενόψει και της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

2. Η σημασία του γεωργικού τομέα στην Κύπρο

Μετά την τουρκική εισβολή το 1974, την κατοχή σχεδόν της μισής γεωργικής γης, και τον εκτοπισμό χιλιάδων γεωργών άρχισε η φθίνουσα πορεία του τομέα. Σε αυτό συνέβαλε και η αστικοποίηση του πληθυσμού στις ελεύθερες περιοχές, η πιο ραγδαία δραστηριοποίηση και ανάπτυξη άλλων τομέων της οικονομίας και η συνεχής μείωση της γεωργικής γης προς άλλες χρήσεις. Η συρρίκνωση των ποσοστών της γεωργίας ήταν δραματική τα τελευταία 25 χρόνια. Ενδεικτικά αναφέρονται: το ποσοστό του τομέα στο ΑΕΠ μειώθηκε από 14% το 1977 σε 4% το 2002, ενώ ο αριθμός απασχολουμένων στη γεωργία-κτηνοτροφία μειώθηκε από 19% του συνολικού εργατικού δυναμικού στην Κύπρο το 1977 σε 7% το 2002, με το 70% των κατόχων γεωργικής γης να είναι μόνο μερικώς απασχολούμενοι στη γεωργία δηλ. έχουν άλλο κύριο επάγγελμα. Επίσης το μερίδιο των γεωργικών εξαγωγών στις συνολικές εγχώριες εξαγωγές από 32% που ήταν το 1977 έπεσε γύρω στο 15-17% τα τελευταία χρόνια. Από τα στοιχεία αυτά φαίνεται ότι ο τομέας της γεωργο-κτηνοτροφίας ακολουθεί παράλληλη πορεία, με αυτή των ανεπτυγμένων χωρών. Όμως παρά τη μείωση των ποσοστών του ο γεωργικός τομέας παραμένει σημαντικός στη συμβολή του στην κοινωνικο-οικονομική δραστηριότητα στην Κύπρο· συνεχίζει να παρέχει τα βασικά είδη διατροφής του πληθυσμού, συντηρεί τη ζωή στην ύπαιθρο, τροφοδοτεί τις ντόπιες βιομηχανίες, εξασφαλίζει ξένο συνάλλαγμα και συμβάλλει στη λειτουργία και κινητικότητα άλλων τομέων. Ιδιαίτερα τώρα με την ευρωπαϊκή προοπτική και ενισχύσεις, ίσως να δίδονται κάποιες νέες ευκαιρίες να ξεπεραστούν ορισμένα διαρθρωτικά προβλήματα και να συγκρατηθεί ή ακόμα να επεκταθεί η γεωργική παραγωγή.

3. Ποιοί θα καταγραφούν

Η Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας θα καταγράψει όλους τους κατόχους- διαχειριστές γεωργικών ή/και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου, ανεξάρτητα από τη μορφή διακατοχής (ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη γη) και τη νομική υπόσταση του κατόχου (ιδιώτες, εταιρείες, κυβέρνηση, κλπ.). Θα συμπληρωθεί ένα ερωτηματολόγιο για κάθε εκμετάλλευση η οποία ορίζεται ως η γεωργική-κτηνοτροφική μονάδα υπό ενιαία διαχείριση και η οποία
(α) διαθέτει ένα (1) τουλάχιστον δεκάριο χρησιμοποιούμενης γεωργικής γης ή τουλάχιστον μισό δεκάριο (500 τ.μ) θερμοκηπίου, ανεξάρτητα από τον τόπο που βρίσκεται
ή
(β) έχει ζώα, και συγκεκριμμένα: τουλάχιστον μία (1) αγελάδα, ή δύο (2) άλλα «μεγάλα ζώα» κάθε είδους και ηλικίας (βόδια, άλογα, γαϊδούρια) ή τουλάχιστον πέντε (5) «μικρά ζώα» (πρόβατα, αίγες χοίρους) κάθε ηλικίας ή τουλάχιστον πενήντα (50) πουλερικά, ή είκοσι (20) κυψέλες μελισσών

Υπολογίζεται ότι θα καταγραφτούν περίπου 55.000 γεωργικές/κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (το 1994 καταγράφτηκαν 52.000).


4. Στοιχεία και πληροφορίες που θα συλλεγούν

Για κάθε εκμετάλλευση θα ζητηθούν στοιχεία που αφορούν:
- τα χαρακτηριστικά του κατόχου (όνομα, διεύθυνση, ηλικία, γεωργική κατάρτιση, νομική μορφή κλπ.)
- χρησιμοποιούμενη γη και άλλες εκτάσεις της εκμετάλλευσης, τεμαχισμός και γεωγραφική κατανομή γης.
- μορφή διακατοχής (ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη κ.ά.)
- εκτάσεις κατά προϊόν, αρ. δέντρων, συγκαλλιέργειες,
- πρακτικές άρδευσης
- αριθμός ζώων και πτηνών κατά κατηγορία
- μηχανικός εξοπλισμός, σταβλικές εγκαταστάσεις
- εργατικό δυναμικό (απασχολούμενοι)

Η περίοδος αναφοράς για τα στοιχεία χρήσης γης είναι η περίοδος από 1η Οκτωβρίου 2002 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2003, ενώ για τους αριθμούς των ζώων και πτηνών η ημερομηνία αναφοράς είναι η 1η Οκτωβρίου 2003.

5. Τρόπος διεξαγωγής της απογραφής

Η συλλογή των στοιχείων θα αρχίσει τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2003 και υπολογίζεται ότι θα αποπερατωθεί τον Ιανουάριο του 2004. Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων θα γίνει από απογραφείς με προσωπικές συνεντεύξεις. Για τις αγροτικές περιοχές θα γίνει πλήρης κάλυψη με επισκέψεις από σπίτι σε σπίτι ενώ για τους διαμένοντες στις αστικές περιοχές η κάλυψη θα γίνει με βάση μητρώα κατόχων γεωργικών εκμεταλλεύσεων που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία αξιοποιώντας διάφορα αρχεία διοικητικών πηγών και προηγούμενων απογραφών.

Για τη συλλογή των στοιχείων θα απασχοληθούν περίπου 230 απογραφείς σε όλη την ελεύθερη Κύπρο οι οποίοι θα φέρουν ειδική ταυτότητα ότι είναι εξουσιοδοτημένοι για την εργασία αυτή και θα επισκεφθούν τους κατόχους γης και ζώων στον τόπο διαμονής τους για να συμπληρώσουν τα έντυπα της απογραφής.

Για την καλύτερη οργάνωση και διεξαγωγή της απογραφής έχουν δημιουργηθεί επαρχιακά γραφεία σε όλες τις πόλεις (οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: Λευκωσία 22455749/22455738, Λεμεσός 25305029/25305034, Λάρνακα 24304560/304511, Πάφος 26306276/26306345).


6. Προσωπικό, Χρονοδιάγραμα Αποτελεσμάτων και Δαπάνες

Για τη διενέργεια της απογραφής απασχολούνται συνολικά περί τα 300 άτομα (20 μόνιμο προσωπικό και 280 έκτακτοι).

Καινοτομία στην απογραφή γεωργίας θα αποτελέσει η διευθέτηση για ταυτόχρονη (με τη συλλογή) μηχανογράφηση των στοιχείων με την εγκατάσταση Η/Υ στα επαρχιακά γραφεία. Αυτό θα βελτιώσει σημαντικά την εγκαιρότητα των αποτελεσμάτων τα οποία αναμένονται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2004.

Για την επεξεργασία, έλεγχο και πινακοποίηση των στοιχείων θα χρησιμοποιηθούν ειδικά προγράμματα που εξασφαλίστηκαν δωρεάν από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας και τα οποία δοκιμάστηκαν στην αντίστοιχη απογραφή γεωργίας που έγινε στην Ελλάδα το 2000.

Η συνολική δαπάνη για την απογραφή υπολογίζεται να ανέλθει στο ένα εκατομμύριο λίρες. Το μεγαλύτερο ποσό θα δαπανηθεί για τη συλλογή των στοιχείων (£0,6 εκ.).

7. Εμπιστευτικότητα των στοιχείων και συνεργασία του κοινού

Η Στατιστική Υπηρεσία διαβεβαιώνει ότι όλα τα ατομικά στοιχεία που θα συγκεντρωθούν στην απογραφή θα τηρηθούν ως εμπιστευτικά όπως προνοείται από τον περί Στατιστικής Νόμο αρ. 15(Ι) του 2000, αλλά και με βάση όλες τις πρακτικές που εφαρμόζονται σε όλες τις έρευνες και απογραφές.

Η επιτυχία της απογραφής εξαρτάται κυρίως από τη συνεργασία των γεωργοκτηνοτρόφων και την παροχή επακριβών στοιχείων. Γι΄αυτό, απευθύνεται έκκληση προς όλους για να ανταποκριθούν έτσι ώστε και τα αποτελέσματα της απογραφής να είναι αξιόπιστα για το όφελος των ιδίων των γεωργών και της Κύπρου γενικότερα.

Σημειώνεται τέλος ότι η απογραφή διεξάγεται με την υποστήριξη και το ενδιαφέρον όλων των αγροτικών οργανώσεων και του Υπουργείου Γεωργίας, προς τους οποίους εκφράζεται εκτίμηση για τη συνεργασία στην απογραφή.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση