Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας31/05/2019
Νεότερα Στοιχεία: Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης, Μαρ-Απρ 2019

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2019 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €547,1 εκ. (2,5% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €426,9 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2018 (2,1% στο ΑΕΠ).

ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι συνολικές δαπάνες για το πρώτο τετράμηνο του2019 σημείωσαν αύξηση κατά €100,2 εκ. σε σύγκριση με το αντίστοιχοτετράμηνο του 2018 και ανήλθαν στα €2.189,6 εκ. από €2.089,4 εκ. πέρσι (4,8% αύξηση).

Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων)σημείωσαν την μεγαλύτερη αύξηση (€48,4 εκ. ή 6,6%) και ανήλθαν στα €787,0 εκ. τον Ιανουάριο-Απρίλιο του 2019 σε σύγκριση με €738,6 εκ. τον Ιανουάριο-Απρίλιο του 2018.

Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €35,7 εκ. και ανήλθε, για το πρώτο τετράμηνο του 2019, στα €216,8 εκ. ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018 το ποσό αυτό ανέρχετο στα €181,1 εκ. Οιτρέχουσες μεταβιβάσεις επίσης αυξήθηκαν (κατά 19,4% ή €30,8 εκ.) και ανήλθαν στα €189,2 εκ. (από €158,4 εκ. το 2018).

Μικρότερες αυξήσεις σημείωσαν οι κοινωνικές παροχές οι οποίες αυξήθηκαν κατά €11,5 εκ. το 2019 και ανήλθαν στα €830,8 εκ. (από €819,3 εκ. το 2018) και οι επιχορηγήσεις,οι οποίες αυξήθηκαν κατά €2,4 εκ. και ανήλθαν στα €14,8 εκ. (€12,4 εκ. τον Ιανουάριο-Απρίλιο του 2018). Οι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά €1,4 εκ. και ανήλθαν στα €94,0 εκ. σε σύγκριση με €92,6 εκ. το 2018.

Οι υπόλοιπες δύο κατηγορίες εξόδων, που αφορούν στο κεφάλαιο, σημείωσαν μείωση. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες σημείωσαν μείωση της τάξης των €26,6 εκ. και ανήλθαν στα €43,3 εκ. σε σύγκριση με €69,9 εκ. τον Ιανουάριο-Απρίλιο του 2018. Εξαιρουμένων των απαλλοτριώσεων γης, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στις κεφαλαιουχικές δαπάνες, αυτές κατέγραψαν μείωση της τάξης των €28,5 εκ.(€32,4 εκ. το 2019 σε σύγκριση με €60,9 εκ. το 2018).Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις επίσης μειώθηκαν (€3,4 εκ. μείωση) και ανήλθαν στα €13,7 εκ. (από €17,1 εκ. το 2018).


ΕΣΟΔΑ
Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 8,8% (ή €220,4 εκ.) και ανήλθαν στα €2.736,7 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου2019 (από €2.516,3 εκ. το 2018).

Σημαντική αύξηση σημείωσαν οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις που εισπράχθηκαν από το Κράτος και οι οποίες αυξήθηκαν κατά €78,5 εκ. και ανήλθαν στα €133,0 εκ. (€54,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018).

Επίσης, τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €68,6 εκ. (12,9%) και ανήλθαν στα €599,7 εκ. το πρώτο τετράμηνο του 2019 σε σύγκριση με €531,1 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Oι κοινωνικές εισφορές που εισπράχθηκαν κατά τον Ιανουάριο-Απρίλιοτου 2019 αυξήθηκαν κατά 9,1% (ή €54,2 εκ.) και ανήλθαν στα €650,9 εκ. (από €596,7 εκ. το πρώτο τετράμηνο του 2018) και οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €35,4 εκ. και ανήλθαν στα €83,0 εκ. (από €47,6 εκ. τον Ιανουάριο-Απρίλιο του 2018).

Αντιθέτως, τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σημείωσαν μείωση της τάξης των €12,1 εκ. και περιορίστηκαν στα €152,9 εκ. κατά την προαναφερθείσα φετινή περίοδο, αφού τα έσοδα αυτά κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο είχαν ανέλθει στα €165,0 εκ.

Μικρή μείωση (της τάξης των €2,3 εκ. ή 0,2%) σημείωσαν και οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών οι οποίοι κατέγραψαν έσοδα της τάξης των €1.062,4 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2019. Εντούτοις, τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο πιο πάνω ποσό, σημείωσαν αύξηση της τάξης των €8,0 εκ. και ανήλθαν στα €690,9 εκ. τη φετινή περίοδο σε σύγκριση με €682,9 εκ. το 2018.

Τέλος, τα έσοδα από τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν ελαφρώς κατά €1,9 εκ. και περιορίστηκαν στα €54,8 εκ. για το πρώτο τετράμηνο του 2019.ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Δημοσιονομικές Εξελίξεις (Πρόγραμμα Μεταμνημονιακής Παρακολούθησης)
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση