Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας27/07/2018
Νεότερα Στοιχεία: Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης, Ιαν-Ιουν 2018

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για το πρώτο εξάμηνο του 2018 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €326,9 εκ. (1,6% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €64,5 εκ. το 2017 (0,3% στο ΑΕΠ).

ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι συνολικές δαπάνες για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2018 σημείωσαν αύξηση κατά €51,2 εκ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 και ανήλθαν στα €3.335,8 εκ. από €3.284,6 εκ. πέρσι (1,6% αύξηση).

Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €34,0 εκ. (2,7%) και ανήλθαν στα €1.313,3 εκ. (από €1.279,3 εκ. το 2017) ενώ οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €27,2 εκ., ήτοι 2,5%, και ανήλθαν στα €1.105,6 εκ. (από €1.078,4 εκ. το 2017). Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €6,8 εκ. (2,3%) και ανήλθε στα €305,2 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2018 σε σύγκριση με €298,4 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €6,6 εκ. και ανήλθαν στα €229,6 εκ. (από €223,0 εκ. το 2017). Aύξηση σημείωσαν επίσης οι επιχορηγήσεις και οι κεφαλαιουχικές δαπάνες κατά €1,6 εκ. και €1,5 εκ. αντίστοιχα σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2017 και κατέγραψαν δαπάνες ύψους €20,1 εκ. και €137,6 εκ. Εξαιρουμένων των απαλλοτριώσεων γης, η αύξηση στις κεφαλαιουχικές δαπάνες ανέρχεται στα €6,5 εκ. (€116,5 εκ. το 2018 σε σύγκριση με €110,0 εκ. το 2017).

Οι υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών σημείωσαν μείωση, η μεγαλύτερη εκ των οποίων σημειώνεται στους πληρωθέντες τόκους οι οποίοι μειώθηκαν κατά €21,4 εκ. καταγράφοντας έτσι δαπάνες του ύψους των €201,6 εκ. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €5,1 εκ. και κατέγραψαν δαπάνη της τάξης των €22,8 εκ. (€27,9 εκ. το 2017).

ΕΣΟΔΑ
Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 9,4% (ή €313,6 εκ.) και ανήλθαν στα €3.662,7 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2018 (από €3.349,1 εκ. το 2017).

Όλες οι κατηγορίες εσόδων πλην των κατηγοριών των εισπραχθέντων τόκων και μερισμάτων και τρέχουσων μεταβιβάσεων σημείωσαν αύξηση την περίοδο Ιανουάριου-Ιουνίου 2018.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών σημείωσαν αύξηση της τάξης του 12,6% (ή €176,0 εκ.) σε σύγκριση με το 2017 (€1.567,4 εκ. το 2018 από €1.391,4 εκ. το 2017), εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) σημείωσαν αύξηση της τάξης του 22,3%, που αντιστοιχεί σε €179,2 εκ. και ανήλθαν στα €982,2 εκ. το 2018 (από €803,0 εκ. το 2017).

Οι κοινωνικές εισφορές που εισπράχθηκαν κατά τη συγκεκριμένη περίοδο αυξήθηκαν κατά 8,8% (ή €72,3 εκ.) και ανήλθαν στα €893,3 εκ. (από €821,0 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2017). Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €61,6 εκ. ή 9,3% και ανήλθαν στα €723,9 εκ. τους έξι πρώτους μήνες του 2018 σε σύγκριση με €662,3 εκ. το 2017, ενώ οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις που εισπράχθηκαν από το Κράτος αυξήθηκαν κατά €32,7 εκ. και ανήλθαν στα €58,4 εκ.

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €6,9 εκ. και ανήλθαν στα €255,5 εκ. ενώ οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν ελαφρώς κατά €0,5 εκ. και περιορίστηκαν στα €96,2 εκ.

Τέλος, οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα, περιορίστηκαν στα €68,0 εκ. (από €103,4 εκ.) για τη συγκεκριμένη περίοδο.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Δημοσιονομικές Εξελίξεις (Πρόγραμμα Μεταμνημονιακής Παρακολούθησης)
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση