Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας31/07/2020
Νεότερα Στοιχεία: Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης, Ιαν-Ιουν 2020

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020 καταδεικνύουν έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €804,6 εκ. (4,0% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €240,5 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019 (1,1 % στο ΑΕΠ).


ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Οι συνολικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά €165,0 εκ. (+24,5%) και ανήλθαν στα €839,4 εκ. από €674,4 εκ. τον Ιούνιο του 2019.

Από τις κυριότερες κατηγορίες των δαπανών, αυξήθηκαν τον Ιούνιο 2020 σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2019, οι επιδοτήσεις κατά €90,9 εκ. (ανήλθαν στα €94,4 εκ. από €3,5 εκ.), η ενδιάμεση ανάλωση κατά 45,2% (ανήλθε στα €121,5 εκ. από €83,7 εκ.), οι τρέχουσες μεταβιβάσεις κατά 36,7% (ανήλθαν στα €44,7 εκ. από €32,7 εκ.), οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) κατά 7,9% (ανήλθαν στα €224,3 εκ. από €207,8 εκ.) και οι κοινωνικές παροχές κατά 2,6% (ανήλθαν στα €297,1 εκ. από €289,5 εκ.).

Τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά €119,2 εκ. (-16,7%) και περιορίστηκαν στα €594,4 εκ. τον Ιούνιο του 2020 από €713,6 εκ. τον Ιούνιο του 2019.

Από τις κυριότερες κατηγορίες των εσόδων, μειώθηκαν τον Ιούνιο 2020 σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2019, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών κατά 21,4% (περιορίστηκαν στα €283,9 εκ. από €361,2 εκ.), τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) κατά 22,6% (περιορίστηκαν στα €203,8 εκ. από €263,3 εκ.), οι κοινωνικές εισφορές κατά 30,9% (περιορίστηκαν στα €124,6 εκ. από €180,3 εκ.) και τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών κατά 4,7% (περιορίστηκαν στα €46,7 εκ. από €49,0 εκ.).

Η αύξηση των δαπανών και η μείωση των εσόδων για τον Ιούνιο του 2020 οφείλονται σημαντικά στα μέτρα που λήφθηκαν για τη στήριξη των επιχειρήσεων και την αναστολή των εργασιών διάφορων κλάδων της οικονομίας, αντίστοιχα, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.


ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020, αυξήθηκαν κατά €491,1 εκ. (+12,9%) και ανήλθαν στα €4.304,6 εκ. σε σύγκριση με €3.813,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Σημειώνεται ότι, η σημαντική αυτή αύξηση των δαπανών οφείλεται σε δαπάνες στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού στην απασχόληση, οι οποίες ανήλθαν στα €314,7 εκ..

Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €233,5 εκ. (+60,6%) και ανήλθε στα €618,8 εκ. σε σύγκριση με €385,3 εκ. το 2019.

Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €63,8 εκ. (+4,7%) και ανήλθαν στα €1.408,2 εκ. σε σύγκριση με €1.344,4 εκ. το 2019.

Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €67,4 εκ. (+5,5%) και ανήλθαν στα €1.282,5 εκ. σε σύγκριση με €1.215,1 εκ. το 2019.

Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €285,4 εκ. και ανήλθαν στα €307,0 εκ. σε σύγκριση με €21,6 εκ. το 2019. Η αύξηση στη συγκεκριμένη κατηγορία αποδίδεται κυρίως στα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Oι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά €15,1 εκ. (+8,1%) και ανήλθαν στα €201,6 εκ. σε σύγκριση με €186,5 εκ. το 2019.

Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €53,0 εκ. (+20,3%) και ανήλθαν στα €313,6 εκ. σε σύγκριση με €260,6 εκ. το 2019.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου μειώθηκε κατά €227,1 εκ. (-56,8%) και περιορίστηκε στα €172,9 εκ. σε σύγκριση με €400,0 εκ. το 2019. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στις άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου, οι οποίες μειώθηκαν κατά €275,0 εκ. (-91,2%) και περιορίστηκαν στα €26,6 εκ. σε σύγκριση με €301,6 εκ. το 2019.

Αντιθέτως, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €47,9 εκ. (+48,7%) και ανήλθαν στα €146,3 εκ. σε σύγκριση με €98,4 εκ. το 2019.


ΕΣΟΔΑ
Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020, μειώθηκαν κατά €554,0 εκ. (-13,7%) και περιορίστηκαν στα €3.500,0 εκ. σε σύγκριση με €4.054,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών μειώθηκαν κατά €250,2 εκ. (-15,3%) και περιορίστηκαν στα €1.381,9 εκ. σε σύγκριση με €1.632,1 εκ. το 2019, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) μειώθηκαν κατά €145,6 εκ. (-13,7%) και περιορίστηκαν στα €915,4 εκ. σε σύγκριση με €1.061,0 εκ. το 2019.

Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο μειώθηκαν κατά €38,0 εκ. (-4,7%) και περιορίστηκαν στα €762,2 εκ. σε σύγκριση με €800,2 εκ. το 2019.

Οι κοινωνικές εισφορές μειώθηκαν κατά €220,5 εκ. (-19,8%) και περιορίστηκαν στα €895,8 εκ. σε σύγκριση με €1.116,3 εκ. το 2019.

Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν κατά €59,3 εκ. (-90,5%) και περιορίστηκαν στα €6,2 εκ. σε σύγκριση με €65,5 εκ. το 2019.

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών μειώθηκαν κατά €0,2 εκ. (-0,1%) και περιορίστηκαν στα €297,4 εκ. σε σύγκριση με €297,6 εκ. το 2019.

Αντιθέτως, οι υπόλοιπες κατηγορίες εσόδων σημείωσαν αύξηση κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020.

Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €14,1 εκ. (+16,5%) και ανήλθαν στα €99,4 εκ. σε σύγκριση με €85,3 εκ. το 2019.

Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €0,1 εκ. (+0,2%) και ανήλθαν στα €57,1 εκ. σε σύγκριση με €57,0 εκ. το 2019.

Οι αυξήσεις σε ορισμένες κατηγορίες εσόδων και δαπανών αποδίδονται εν μέρει στην εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας από την 01.03.2019.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Δημοσιονομικές Εξελίξεις (Πρόγραμμα Μεταμνημονιακής Παρακολούθησης)
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση