Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας25/11/2009
Νέα Έκδοση: Στατιστικές της Εκπαίδευσης, 2007/2008

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει την ετήσια έκθεση "Στατιστικές της Εκπαίδευσης", για το σχολικό έτος 2007/08. Η έκθεση δίδει λεπτομερή στοιχεία για τον αριθμό εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μαθητών/σπουδαστών, διδακτικού και μη-διδακτικού προσωπικού, τις δαπάνες σε κάθε επίπεδο εκπαίδευσης καθώς επίσης και τους Κύπριους φοιτητές στο εξωτερικό.

Τα κυριότερα στοιχεία της έκθεσης είναι:

· Σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης υπήρχαν συνολικά 1.296 εκπαιδευτικά ιδρύματα,
175.984 μαθητές/σπουδαστές και 15.982 εκπαιδευτικοί, που αναλογούν σε 11,0 μαθητές ανά εκπαιδευτικό.

· Από το σύνολο των μαθητών και σπουδαστών, ποσοστό 71,8% φοιτούσαν σε δημόσια
σχολεία και 28,2% σε ιδιωτικά.

· Οι εγγραφές των μαθητών/σπουδαστών κατά επίπεδο εκπαίδευσης ήταν: Προσχολική και Προδημοτική 27.559, Δημοτική 56.522, Μέση 65.890, Τριτοβάθμια 25.688 και Ειδική εκπαίδευση 325.
· Οι Κύπριοι φοιτητές στο εξωτερικό αριθμούσαν 22.530. Η κατανομή τους κατά επίπεδο ήταν: Μη-πανεπιστημιακό 1.598 ή 7,1%, Πανεπιστημιακό Προπτυχιακό 18.603 ή 82,6%, Πανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό (Master) 1.819 ή 8,1%, και Διδακτορικό 510 ή 2,3%.
Οι κυριότεροι κλάδοι σπουδών ήταν: Διοίκηση επιχειρήσεων και συναφή 12,7%, Υγεία 10,7%, Ανθρωπιστικές σπουδές 10,0%, Κοινωνικές επιστήμες 9,0%, Μηχανική 8,3% και Παιδαγωγικά 6,9%.

Οι κυριότερες χώρες σπουδών ήταν: Ελλάδα 59,2%, Ηνωμένο Βασίλειο 30,8%, Η.Π.Α. 2,3%, Βουλγαρία 1,8%, Ουγγαρία 1,3%, Γαλλία 0,8% και Γερμανία 0,7%.

· Οι δημόσιες δαπάνες για τη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, για όλα τα επίπεδα ήταν
€1.110,0 εκ. για το 2007. Η κατά μαθητή τρέχουσα δημόσια δαπάνη στα δημόσια σχολεία κατά επίπεδο εκπαίδευσης είχε ως ακολούθως: Προσχολική και Προδημοτική €4.783, Δημοτική €4.801, Ειδική €38.661, Μέση €7.726 και Τριτοβάθμια €14.283. Η κατά φοιτητή εξωτερικού δαπάνη ήταν €4.463.

Η έκθεση διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή, δωρεάν στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας και προσεχώς θα διατίθεται σε έντυπη μορφή από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο προς €13.50 το αντίτυπο.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση