Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας24/04/2019
Νεότερα Στοιχεία: Τριμηνιαίοι Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης, 4o Τρίμηνο 2018

Με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία των οικονομικών λογαριασμών της Γενικής Κυβέρνησης για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2018, τα οποία καταρτίζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα (ΕΣΛ 2010), το σύνολο των εσόδων ανήλθε σε €2.374,1 εκ. και οι συνολικές δαπάνες σε €2.485,9 εκ., με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έλλειμμα €111,8 εκ. σε σύγκριση με έλλειμμα ύψους €131,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου χρόνου.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2018 ήταν: φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών €800,8 εκ. (5,7% μείωση από την αντίστοιχη περίοδο του 2017), εκ των οποίων ο ΦΠΑ ανήλθε στα €493,6 εκ. (μείωση 8,0%), φόροι στο εισόδημα και πλούτο €564,1 εκ. (3,9% αύξηση) και κοινωνικές εισφορές €504,6 εκ. (4,0% αύξηση). Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών ανήλθαν στα €274,6 εκ. καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 26,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2018 ήταν: κοινωνικές παροχές €790,0 εκ. (4,4% αύξηση από την αντίστοιχη περίοδο του 2017), και απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) €778,2 εκ. (6,7% αύξηση). Ο λογαριασμός κεφαλαίου ανήλθε στα €245,7 εκ. (€211,3 εκ. επενδύσεις και €34,4 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) σε σύγκριση με €351,7 εκ. το 2017 (€296,0 εκ. επενδύσεις και €55,7 εκ. κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις) καταγράφοντας μείωση της τάξης του 30,1%. Η ενδιάμεση ανάλωση ανήλθε σε €337,3 εκ. (30,4% αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο).


Ετήσιο Δημοσιονομικό Ισοζύγιο
Με τη συμπλήρωση του τετάρτου τριμήνου, το ετήσιο δημοσιονομικό ισοζύγιο για το 2018 παρουσίασε έλλειμμα της τάξης των €989,6 εκ. το οποίο αντιστοιχεί σε 4,8% επί του ΑΕΠ. Τα συνολικά ετήσια έξοδα αυξήθηκαν κατά 26,2% (€9.267,5 εκ.) και τα συνολικά ετήσια έσοδα αυξήθηκαν κατά 7,7% (€8.277,9 εκ.) σε σύγκριση με το 2017.

Το ετήσιο ισοζύγιο περιλαμβάνει την επιβάρυνση, ύψους €1.725,1 εκ., που προέκυψε το τρίτο τρίμηνο του 2018 και αφορά στο κόστος της συμφωνίας πώλησης μέρους των δραστηριοτήτων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ (ΣΚΤ) στην Ελληνική Τράπεζα. Οι δύο νέες οντότητες που δημιουργήθηκαν ως απότοκο αυτής της συμφωνίας (ΣΕΔΙΠΕΣ Λτδ και ΚΕΔΙΠΕΣ Λτδ) ενσωματώθηκαν στη Γενική Κυβέρνηση.

Εξαιρουμένου του κόστους της συμφωνίας αυτής, το δημοσιονομικό ισοζύγιο για το έτος 2018 καταγράφει πλεόνασμα που ανέρχεται στα €735,5 εκ. ή 3,5% στο ΑΕΠ.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση