Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας12/09/2005
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 2003/2004
12/09/2005

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει την ετήσια έκθεση "Στατιστικές της Εκπαίδευσης", για το σχολικό έτος 2003/04. Η έκθεση δίδει λεπτομερή στοιχεία για τον αριθμό εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μαθητών/σπουδαστών, διδακτικού και μη-διδακτικού προσωπικού, τις δαπάνες σε κάθε επίπεδο εκπαίδευσης καθώς επίσης και τους Κύπριους φοιτητές στο εξωτερικό.

2. Τα κυριότερα στοιχεία της έκθεσης είναι:
· Σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης υπήρχαν συνολικά 1.233 εκπαιδευτικά ιδρύματα,
174.062 μαθητές/σπουδαστές και 14.290 εκπαιδευτικοί, που αναλογούν σε 12,2 μαθητές ανά εκπαιδευτικό.
· Από το σύνολο των μαθητών και σπουδαστών, ποσοστό 75,9% φοιτούσαν σε δημόσια
σχολεία και 24,1% σε ιδιωτικά.
· Οι εγγραφές των μαθητών/σπουδαστών κατά επίπεδο εκπαίδευσης ήταν: Προδημοτική
25.674, Δημοτική 61.731, Μέση 65.480, Τριτοβάθμια 20.849 και Ειδική εκπαίδευση 328.
· Οι Κύπριοι φοιτητές στο εξωτερικό αριθμούσαν 17.631. Η κατανομή τους κατά επίπεδο ήταν: Μη-πανεπιστημιακό 353 ή 2,0%, Πανεπιστημιακό Προπτυχιακό 15.693 ή 89,0%, Πανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό (Master) 1.217 ή 6,9%, και Διδακτορικό 368 ή 2,1%.
Οι κυριότεροι κλάδοι σπουδών ήταν: Κοινωνικές επιστήμες 12,5%, , Ανθρωπιστικές σπουδές 11,7%, Διοίκηση επιχειρήσεων και συναφή 11,2%, Υγεία 10,7%, Μηχανική 8,8% και Παιδαγωγικά 6,8%.
Οι κυριότερες χώρες σπουδών ήταν: Ελλάδα 67,1%, Ηνωμένο Βασίλειο 15,9%, Η.Π.Α. 7,1%, Ουγγαρία 1,5%, Ομοσπονδία της Ρωσσίας 1,1%, Βουλγαρία 2,8% και Γερμανία 0,8%.
· Οι δημόσιες δαπάνες για τη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, για όλα τα επίπεδα ήταν
£500,7 εκ. για το 2003. Η κατά μαθητή τρέχουσα δημόσια δαπάνη στα δημόσια σχολεία κατά επίπεδο εκπαίδευσης είχε ως ακολούθως: Προδημοτική £2.504, Δημοτική £1.974, Ειδική £16.057, Μέση £3.444 και Τριτοβάθμια £7.388. Η κατά φοιτητή εξωτερικού δαπάνη ήταν £1.967.

3. Η έκθεση διατίθεται από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο προς £8.00 το αντίτυπο. Διατίθεται επίσης δωρεάν στην Ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση